ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
หมายเหตุ
01 โครงสร้างหน่วยงาน - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
02 ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหาร

 

03 อำนาจหน้าที่ - แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) สพฐ.
นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ที่อยู่ และการติดต่อ สพฐ.

 

 

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- พ.ร.บ.ระเบียบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562)
- พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวง สพฐ. (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2556 (แบ่ง กพร. ตสน.)
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
- คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 วันที่ 4 เมษายน 2560
- มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ฯลฯ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ

 

 

 

 

 

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
https://www.obec.go.th/
FB : ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
08 Q&A (ถาม-ตอบ) - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน

 https://www.obec.go.th/about/contact

 

09 Social Network - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

 แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

 

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

 

 

013 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น *การให้บริการ หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสําคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน

 

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือสำหรับประชาชน ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560
คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สพฐ.
คู่มือปฏิบัติงาน Zoom
014 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
เป็นต้น
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง และ พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
Infographic กระบวนการให้บริการประชาชน lสพฐ.
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2565
กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์ สพฐ.
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสำรวจความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน พ.ศ. 2564
017 E–Service - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

 https://www.obec.go.th/ระบบงาน

 

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

 แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Flip)

 

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
 https://www.finance-obec.net/home
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2ฯ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ITA)
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ITA)

 

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

 ระบบจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (สพฐ.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสพฐ. ส่วนกลาง

 

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.)

 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม- ธันวาคม 64)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม - มีนาคม 65)

 

 

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

 

025 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565

มาตรการในการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย รองผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

 

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

แผนดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี 2565

 

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
ประกอบด้วย
- การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
- คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ-ครูผู้ช่วย 64
- แนวทาง PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
- แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา
- แนวทาง ว12 ผู้บริหารการศึกษา
- แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งครู
- แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
- ว3-54-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ
- ว4-60 แนวทางการพัฒนา ขรก.บรรจุใหม่
- ว6-65 หลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน
- ว8-63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
- ว8-2562 หลักเกณฑ์ฯ คัดเลือก ผบ.สถานศึกษา
- ว12-63 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
- ว13-63 หลักเกณฑ์และวิธีการ
- ว14 - 63 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ
- ว17-56 การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
- ว25-64 วิธีการสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย
- ว27-55 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผ้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือ หลักสูตรข้าราชการทใหม่แนวทางการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน (ระยะที่ 3) “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตาม บุคคลประจําปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564

 

แแบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ของ สพฐ.

 

 

029 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น

แนวปฏิบัติในการร้องร้องเรียนเรื่องทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

https://www.obec.go.th/about/contact

 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565

 

 

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
https://www.obec.go.th/about/contact
ระบบบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียน สพฐ.
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
 ความร่วมมือโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ 12 พันธมิตร
การขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานศาลปกครอง
FB: ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
สพฐ. ประกาศนโยบายงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาศอื่นใด ( No Gift Policy )
สพฐ. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

 

 

ข่าวการปฏิบัติงาน / การประชุม / การลงพื้นที่ของผู้บริหาร สพฐ. เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลงานในด้านต่างๆ ของ สพฐ.
สพฐ. ประชุมชี้แจงบทบาทความร่วมมือการดำเนินงาน รร.คอนเน็กซ์อีดี ระดับ สพท. ประจำปี 2565
สพฐ. ประชุมนักประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ สร้างความเข้าใจสื่อสารเพื่อองค์กร
สพฐ. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2565
สพฐ.-สธ. หนุน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พร้อมเปิดเรียน On-Site มั่นใจ ปลอดภัย Covid-19 พร้อมกันทั่วประเทศ 17 พ.ค. 65
รองเลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบาย สศศ.สพฐ.
เลขาธิการ กพฐ. นำทีม ผอ.เขตทั่วประเทศ ตั้ง KPI คุณภาพต้องเกิด
ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สพฐ. ประจำปี 2565

 

 

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
 สพฐ.จับมือ ป.ป.ช. บูรณาการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภาคเหนือ
กรอบคุณธรรม สพฐ. ตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1-2

 

 

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA OBEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ-ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

043 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
- แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565