01

ทำความสะอาดหน้าบริเวณโรงเรียน

yspnews281262-1

วัน 28ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดถนนหน้าโรงเรียน

yspnews281262-2

yspnews281262-3

yspnews281262-4

yspnews281262-5

เนื่องใจโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก1 จังหวัด 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมใส่เสื้อสีเหลืองและเครื่องมือทำความสะอาด โดยไม้กวาดทางมะพร้าวและเครื่องมือต่าง ๆ ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012