01234

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562

yspnews140163-1

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะรองผู้บริหาร ครูปรึกษานักเรียน

yspnews140163-2

yspnews140163-3

yspnews140163-4

yspnews140163-5

yspnews140163-6

เพื่อมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00357097
Your IP: 3.215.182.81
Wed, 01 Apr 2020 20:37:56 +0000