0123456

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562

yspnews140163-1

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะรองผู้บริหาร ครูปรึกษานักเรียน

yspnews140163-2

yspnews140163-3

yspnews140163-4

yspnews140163-5

yspnews140163-6

เพื่อมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00331885
Your IP: 18.206.194.161
Thu, 27 Feb 2020 14:21:58 +0000