01234

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ครบรอบ 98 ปี

yspnews270163-1

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางสิริวราพร สร้อยสระคู รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน

yspnews270163-2

yspnews270163-3

yspnews270163-4

yspnews270163-5

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ครบรอบ 98 ปี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสวนสนามในครั้งนี้ โดยมี นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดหวัดยโสธร กล่าวรายงาน นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำปฏิญาณตน จากนั้นยุวกาชาด สวนสนาม และแสดงความเคารพประธานในพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาติ มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยุวกาชาดเข้าร่วมจกิจกรรม เป็นยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,052 คน จาก 7 สถาบันการศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

PNews270163toweb

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00357101
Your IP: 3.215.182.81
Wed, 01 Apr 2020 20:45:37 +0000