01

กิจกรรม Inter Cultural Day 2020

yspnews290163-1

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews290163-2

yspnews290163-3

yspnews290163-4

yspnews290163-5

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Inter cultural Day 2020 ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมเจ้าของภาษา มีทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และการใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในกิจกรรมมีการแสดงละคร การประกวด Ysp Dance และ Miss Queen Valentine นักเรียนที่เข้าร่วมกิจเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.2 จำนวน 1,200 คน ณ ลานใต้ถุนอาคาร 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012