01

การดีเบตประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

yspnews040263-1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิพาภรณ์   กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมให้กำลังใจ

yspnews040263-2
yspnews040263-3
yspnews040263-4
yspnews040263-5

ดีเบตเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 เพื่อประชันวิสัยทัศน์ แนวนโยบาย จากประธานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012