01

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 และ 3.8 ขึ้นไป

yspnews110263-1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews110263-2

yspnews110263-3

yspnews110263-4

yspnews110263-5

ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 และ 3.8 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในแต่ละระดับชั้น พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012