01234

เข้าค่ายวงโยธวาทิต

yspnews150263-1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายวงโยธวาทิต

yspnews150263-2

yspnews150263-3

yspnews150263-4

yspnews150263-5

ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ON FRIEND CORNER) ศูนย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมพบปะผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าค่าย และมอบเกียรติบัตรให้กับครูนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 การเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากหลายๆ โรงเรียน เข้าให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359817
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 12:39:57 +0000