0123
0123

0

การกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการ

การกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายบุญมี พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นายอมร ฤกษ์ใหญ่   นายวิวัฒนา ไชยา โดยมีคณะรองผู้บริหารคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้างาน ให้การต้อนรับและรับการประเมิน ตามหัวข้อการประเมินแต่ละงาน ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายพิทยา อุตรา...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

0123

00072490
Your IP: 52.23.234.7
Mon, 20 May 2019 20:56:48 +0000