0123
0123

0

พิธีมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา

 

ขั้นบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1100 คน โดยงานวิชาการ ในกิจกรรมก่อนที่จะมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นายชัชพล รวมธรรม ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรตจาก ดร.มานิต เขียวศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รับมอบเกียรตบัตรในครั้งนี้ จากนั้นได้มอบเกียรติให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และชั้น ม.6 พร้อมกล่าวและแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในครั้ง พร้อมกับให้ข้อคิดในการศึกษาต่อ และการเรียนในมหาวิทยาลัย และตอนท้ายสุดคณะผู้บริหาร ครู ได้ตั้งแถวเพื่อให้นักเรียนอำลาคณะผู้บริหาร และครุ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายพิทยา อุตรา...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

0123

00072466
Your IP: 52.23.234.7
Mon, 20 May 2019 20:28:47 +0000