0123456

โครงการอบรมเยาวชนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มัคคุเทศก์น้อย)

yspnews240762-1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเยาวชนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
yspnews240762-2
yspnews240762-3
yspnews240762-4
yspnews240762-5
(มัคคุเทศก์น้อย) โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยมี ดร.ธีระวุฒิ ภูมิแสน ประธานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการอบรม โดยให้ผู้เข้าอบรมเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ภายในจังหวัดยโสธร จากนั้น นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้พบปะกับนักเรียน และแสดงชื่นชมยินดีกับนักเรียน ที่ได้ยอมเสียสละเวลาเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มัคคุเทศก์น้อย) และนำความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบุคคลอื่น ๆ การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวทิพย์วรินทร์ สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมคณะที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00272709
Your IP: 3.231.229.89
Thu, 12 Dec 2019 05:58:40 +0000