0123456

การประกวดแอโรบิค นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562

yspnews310762-1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการประกวดเต้นแอโรบิค ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

yspnews310762-2

yspnews310762-3

yspnews310762-4

yspnews310762-5

จำนวน 15 ห้อง ม.2/1-2/13 และ ม.2/16-2/17 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่มีอยู่ในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงพละศึกษา ในเวลา 13.50-15.30 น.

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00272717
Your IP: 3.231.229.89
Thu, 12 Dec 2019 06:18:44 +0000