01

มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบรรจุใหม่

yspnews291062-1

วันที 29 ตุลาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานและเป็นตัวแทนคณะครู เพื่อมอบช่อดอกไม้เพื่อต้อนรับครูใหม่
yspnews291062-2
yspnews291062-3
yspnews291062-4
yspnews291062-5
ที่ได้เข้าปฏิบัติราชการที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูใหม่ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งมี 1.นายนรินทร์ อุดมวินิ (กลุ่มสาระฯศิลปะ) 2. นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ (กลุ่มสาระฯศิลปะ) 3. นางสาวนิศากร กาแก้ว (กลุ่มสาระฯศิลปะ) 4. นางสาววิมลรัตน์ ดีดวงพันธ์ (กลุ่มสาระฯภาษาไทย) 5. นางสาวดวงจินตน์ อินทรรี (กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ) 6. นางสาวจิราพร กาลจักร (กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ) ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012