012345

การมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬา ประเภทเปตอง

yspnews291062-1

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
yspnews291062-2
yspnews291062-3
yspnews291062-4
yspnews291062-5
การแข่งขันกีฬา ประเภทเปตอง ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. กีฬานักเรียน สพม. เขต 28 ประจำปีการศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภททีมชาย
2. กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกตัวแทน เขต 3 "ป่าโล่ใหญ่เกมส์" ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 ได้รับรางวัล
          2.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว
          2.2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว
          2.3 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่
          2.4 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย
          2.5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคู่ผสม
          2.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง
3. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "มรุกขนครเกมส์" ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2562 ได้รับรางวัล
          3.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว
          3.2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่
          3.3 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย
          และขอบคุณ นายชัยทัด วงศ์อินตา ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬา

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00242832
Your IP: 35.170.76.39
Tue, 19 Nov 2019 00:38:10 +0000