01

การมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬา ประเภทเปตอง

yspnews291062-1

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
yspnews291062-2
yspnews291062-3
yspnews291062-4
yspnews291062-5
การแข่งขันกีฬา ประเภทเปตอง ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. กีฬานักเรียน สพม. เขต 28 ประจำปีการศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภททีมชาย
2. กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกตัวแทน เขต 3 "ป่าโล่ใหญ่เกมส์" ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 ได้รับรางวัล
          2.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว
          2.2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว
          2.3 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่
          2.4 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย
          2.5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคู่ผสม
          2.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง
3. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "มรุกขนครเกมส์" ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2562 ได้รับรางวัล
          3.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว
          3.2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่
          3.3 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย
          และขอบคุณ นายชัยทัด วงศ์อินตา ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬา

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012