01

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะแนวการศึกษาต่อ

yspnews311062-1

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ คณะทำงาน แนะแนวการศึกษา
yspnews311062-2
yspnews311062-3
yspnews311062-4
yspnews311062-5
และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่นำโดย นางศิโรวรรณ อินศร หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมนักเรียนที่เข้ารับการแนะแนวการศึกษา ซึ่งกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดยโสธร นักเรียนที่เข้ารับการแนะแนวการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาภายในอำเมืองยโสธร ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012