01

โครงการส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยังยืน

yspnews021162-1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชา
yspnews021162-2
yspnews021162-3
yspnews021162-4
yspnews021162-5
สู่การพัฒนาที่ยังยืน พร้อมกับให้โอวาทพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าอบรมในโครงการที่จะได้นำความรู้ สร้างประสบการณ์ในการทำขนมไทย โดยได้รับเกียรติจาก นางสุริยา ลำพุทธา ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ นักเรียนเข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนระหว่างชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 300 คน พร้อมคณะครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012