01

มอบเกียรติบัตรนักเรียนประกวดหนังสั้น รถรับ-ส่งนักเรียน

yspnews051162-1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
yspnews051162-2

yspnews051162-3

yspnews051162-4

yspnews051162-5

รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการประกวดหนังสั้น การใช้รถใช้ถนน รถโดยสาร รับ-ส่งนักเรียน โครงการ "รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย ใส่ใจสิทธิ" ซึ่งเป็นความร่วมมือของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายดูแลความปลอดภัย ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012