01234

ชี้แจงนยโสบายและข้อสั่งการของ ผบ.ทบ. ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึก ทศท. ประจำปี 2562

yspnews221162-1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พ.อ.จิตกร จันทร์สว่าง เสธ.มทบ.27 ให้เกียรติเป็นประธานในโอกาสชี้แจงนยโสบายและข้อสั่งการของ ผบ.ทบ.
yspnews221162-2
yspnews221162-3
yspnews221162-4
yspnews221162-5
yspnews221162-6
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึก ทศท. ประจำปี 2562 กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ โดยใช้รูปแบบ Active Learning มาประยุกต์ การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงต่าง ๆ โดยมี นศท. จำนวน 499 นาย ผู้ปกครอง นศท. จำนวน 71 ราย และผู้กำกับ จำนวน 40 นาย ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359842
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 13:15:53 +0000