01234

การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร

yspnews070163-1

วันที่ 7 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

yspnews070163-2

yspnews070163-3

yspnews070163-4

yspnews070163-5

เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ON FRIEND CORNER) ศูนย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมได้รับเกียรตจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรรัฐวิสาหกิจ ชื่งมี ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ในการประชุมครั้งที่ 1 ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359849
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 13:25:14 +0000