01234

การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร 20 มกราคม 2563

yspnews200163-1

วันที่ 20 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง เข้าตรวจสถานที่เพื่อเตรียมการ

yspnews200163-3

yspnews200163-4

yspnews200163-5

yspnews200163-6

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ON FRIEND CORNER) ศูนย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรรัฐวิสาหกิจ นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และในการประชุมครั้งที่ 1 ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359793
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 12:14:53 +0000