0

Home

การประชุมได้เริ่มประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันฯ (2)

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายภัทรศาสน์  มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประธานการประชุมได้เริ่มประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน

งานมหกรรมแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จังหวัดยโสธร พร้อมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของกิจกรรมแต่ละประเภท โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร 28 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและร่วมประชุมย่อยในแต่ละกิจกรรม ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 

 

 

Share