ประวัติโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 150,000 บาท ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491 เดิมเป็นโรงเรียนระดับอําเภอ ชื่อว่า “โรงเรียนยโสธร” สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี แรกทีเดียวนั้น  ไม่มีสถานที่และอาคารเรียนเป็นของตนเอง ต้องอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียน สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

ปี พ.ศ. 2493 ได้จัดสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูง มุงกระเบื้อง จํานวน 6 ห้องเรียน โดยมี นายเสนอ นาระดล ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายวิจิตร อาจารยางกูร ศึกษาธิการอําเภอยโสธร เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  โดยมี นายเหลื่อม สวาสดิพันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน 20.5 ตารางวา

เนื่องจากอําเภอยโสธร ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515 โรงเรียนยโสธร จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดยโสธรเป็นโรงเรียนสหศึกษา และได้เปิดทําการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

ข้อมูลทั่วไป

 1. ชื่อโรงเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อักษรย่อ “ย.ส.”

    ชื่อภาษาอังกฤษ                 Yasothonpittayakom School อักษรย่อ “Y.S.”

 1. รหัสโรงเรียน           1010350101
 2. สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 3. ที่ตั้ง เลขที่ 53/4 ถนนแจ้งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000

                                      โทรศัพท์ 045-711-655 โทรสาร 045-711-656

                                      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 2. อัตลักษณ์ของโรงเรียน นักคิด นักกิจกรรม
 3. เอกลักษณ์ของโรงเรียน วิชาการเด่น
 4. สีธงประจําโรงเรียน ขาว-แดง
 5. ปรัชญาของโรงเรียน “ปญญาย ปริสุชณติ” คําแปล “คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา”
 6. พระพุทธรูปประจําโรงเรียน “พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร”
 7. คติพจน์ของโรงเรียน “การเรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา”