เพลงประจําสถาบัน

เพลงมาร์ชขาว-แดง

เราชาว ย.ส.                         ไม่เคยย่อท้อการเรียน              

บากบั่นพากเพียร                             หมายมุ่งเรียนเพื่อรู้วิชา   

เก่งกาจกําแหง                                เข้มแข็งแข่งขันกีฬา

ชื่อก้องนานมา                                ขาวแดงกล้าชนะร่ำไป

มาเราลูกยโสธร                               สมนามขจรเก่งเหนือกว่าใคร

กตัญญูประจําฤทัย                            ครูบาภูมิใจวินัยเราดี

เราชาว ย.ส.                                   มั่นรักและสามัคคี

สละชีวีไว้เพื่อชาติ                             ศาสน์กษัตริย์ไทย

 

เพลงศรัทธาแห่งขาว-แดง

เลื่องชื่อขจร                         ยโสธรพิทยาคม

เป็นถิ่นอุดม                                   ทั้งวิชาปัญญายิ่งใหญ่

การเรียนเด่นดี                                ชื่อเสียงนี้เราก็ลือไกล

เป็นสิ่งภูมิใจ                                   พร้อมวินัยงามหนักหนา

พระธาตุอานนท์นี้จัก                         เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาขาว-แดง

ร่วมจิต ร่วมใจ ร่วมแรง                       พัฒนาขาว-แดงด้วยใจ

รักชาติศาสนา                                 พระมหากษัตริย์ไทย

จวบชีพมลาย                                  พร้อมพลีให้เพื่อเหล่าขาว-แดง

 

เพลงมาร์ชยโสธรพิทยาคม

ยโสธรพิทยาคม                      ถิ่นอุดมสถานการศึกษา

ระเบียบเคร่งเก่งวิชา                          การศึกษาก้าวไกลเหนือใคร

เลือดขาว-แดงร้อนแรงสู้                      มีความรู้ปลูกฝังพลังใจ

กีฬาดี มีวินัย                                  รวมน้ำใจ ใต้ร่มขาว-แดง

ร่ม ขาว-แดง                                  คือแหล่งพักกายิน

พี่น้องเราทั้งสิ้น                                ทั่วถิ่นเมืองยโสธร

ยโสธรพิทยาคม                               สง่าสมก้องชื่อระบือไกล

รวมพลังและน้ำใจ                            พลีให้เพื่อยโสธร