ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ลำดับที่

ชื่อ   -   สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

ดำรงตำแหน่ง

1

นายพร  ศุภสร

ครูใหญ่

2491-2491

2

นายวาสน์  อ่อนสีบุตร

ครูใหญ่

2491-2492

3

นายเหลื่อม  สวาสดิพันธ์

ครูใหญ่

2492-2496

4

นายธนัติ  บันลือ

ครูใหญ่

2496-2506

5

นายสมศักดิ์  จำปาวัลย์

อาจารย์ใหญ่

2506-2517

6

นายประพนธ์  พลเยี่ยม

อาจารย์ใหญ่

2517-2520

7

นายถนอม  พิมพนิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2520-2523

8

นายเต็มใจ  หาญจางสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2523-2529

9

นายวิรัช  บำรุงสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2529-2531

10

นายสมคิด  คมคาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2531-2535

11

นายสายเดิร  บุญตรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2535-2536

12

นายนพรัตน์  จารย์โพธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2536-2539

13

ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์  ชื่นชม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2539-2541

14

ว่าที่ร้อยตรี สุนัย  เสงี่ยมศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2541-2548

15

ดร. สำเร็จ  โพธิวรรณา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2548-2549

16

นายนิวิสน์  สืบศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2549-2555

17

นางสุภาพร  สุนทรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2555-2557

18

ดร.มานิต  เขียวศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2557-2562

19

นายชัชพล  รวมธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2562-ปัจจุบัน