หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/หัวหน้า

1

นายสุบัน  พรหมจารีย์

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์  สุรศิลป์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

3

นางลักขณา  พรมสุวรรณ

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

4

นายสุขนิรันดร์  พันสาย

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

5

นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

6

ว่าที่ ร.ต.สมยงค์  มีแก้ว

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

7

นายไพฑูรย์  เหรียญทอง

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

8

นางวนิสา  อุตรา

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

9

นายอำนวย  เวชกามา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน