กลุ่มบริหารงบประมาณ

         

          ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน (รายหัว)  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน จากจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  1,907 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,458  คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น   3,365 คน เป็นเงิน 12,214,900 บาท  โดยจัดสรรดังนี้

 1. งบพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 60 เป็นเงินจำนวน         7,328,940.- บาท
 2. งบกลาง ร้อยละ 30 เป็นเงินจำนวน        3,664,470.-       บาท
 3. งบสำรอง ร้อยละ 10 เป็นเงินจำนวน        1,221,490.- บาท

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติงบประมาณ  เพื่อการบริหารครั้งที่ 1/2563               ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

 1. ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงินจำนวน                     12,214,900 บาท
 2. ค่าหนังสือเรียน เป็นเงินจำนวน                    3,158,858  บาท
 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงินจำนวน                     1,471,620  บาท
 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงินจำนวน                     1,587,150   บาท
 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงินจำนวน                     3,063,260   บาท

                                                     รวมทั้งหมด                        21,495,788 บาท

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

 1. ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) (ม.ต้น)               15,000.- บาท/คน/ภาคเรียน
 2. ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) (ม.ปลาย)            17,500.- บาท/คน/ภาคเรียน
 3. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา     - บาท/คน/ปี
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ     - บาท/คน/ปี

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (GIFTED)

 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ (GIFTED) ม.ต้น 7,500.- บาท/คน/ภาคเรียน
 2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ (GIFTED) ม.ปลาย         8,500.- บาท/คน/ภาคเรียน
 3. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ    - บาท/คน/ภาคเรียน
 4. ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ                                  - บาท/คน/ภาคเรียน
 5. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา              - บาท/คน/ปี
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุ              - บาท/คน/ปี

 

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (AP)

 

 1. ห้องเรียนพิเศษ (AP) (Advanced Program) (ม.ต้น และม.ปลาย) 5,000.- บาท/คน/ภาคเรียน
 2. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ   - บาท/คน/ภาคเรียน
 3. ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ                        - บาท/คน/ภาคเรียน
 4. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา              - บาท/คน/ปี
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุ   - บาท/คน/ปี

 

 

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนปกติ

 1. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ    - บาท/คน/ภาคเรียน
 2. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา    - บาท/คน/ปี
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุ              - บาท/คน/ปี

 

ขั้นตอนในการดำเนินการรับเงินประกันชีวิต/อุบัติเหตุ

 1. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)
 2. กรณีรักษาเป็นผู้ป่วยนอกจากการบาดเจ็บ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ได้รับ 300.- บาท
 3. กรณีรักษาเป็นผู้ป่วยในการบาดเจ็บ(ต่อวัน) ได้รับ 500.- บาท
 4. กรณีรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและไม่มีแพทย์ปริญญารับรอง ได้รับ 100.- บาท
 5. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  ได้รับรายละ 100,000.- บาท
 6. ค่าปลงศพสำหรับเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย(นอกเหนือจากอุบัติเหตุ)  ได้รับรายละ   20,000.- บาท   

                 

QR Cord ลิ้งค์เพื่อดูรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการรับเงินประกันชีวิต/อุบัติเหตุ