Print
Category: คู่มือนักเรียน63
Hits: 1864

กลุ่มบริหารงบประมาณ

      ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน (รายหัว)  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน จากจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  1,953 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,570  คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น   3,523 คน เป็นเงิน 12,801,500 บาท โดยจัดสรรดังนี้

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติงบประมาณ  เพื่อการบริหารครั้งที่ 1/2564ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 (GIFTED)

 

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (AP)

 

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนปกติ

ขั้นตอนในการดำเนินการรับเงินประกันชีวิต/อุบัติเหตุ

 

powered by social2s