กลุ่มบริหารทั่วไป

การปฏิบัติตนในการใช้อาคาร/สถานที่

1. ทำความสะอาดรองเท้าก่อนขึ้นอาคารเรียน

2. ถอดและวางรองเท้าให้เป็นระเบียบไว้หน้าห้อง

3. ใช้โต๊ะ เก้าอี้  ด้วยอาการสำรวม  ไม่นั่งโยกเก้าอี้ไม่เลื่อนโต๊ะ  เก้าอี้  ออกนอกแถวที่จัดไว้

4. ไม่นั่งบนโต๊ะ  ตามขอบหน้าต่าง หรืออันที่ไม่สมควร

5. รักษาความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้  และพื้นห้อง ด้วยการไม่ทิ้งเศษขยะ  เศษวัสดุ หรือถ่มน้ำลายลงบนพื้น

      ห้องเรียน

6. ห้ามขีดเขียนข้อความบนโต๊ะ/ผนังห้องเรียน  และอาคารอื่นๆ

 1. ไม่นั่งตามขอบระเบียง  ไม่นอนพักผ่อน  หรือนั่งเล่นบริเวณระเบียง

8. ไม่นำโต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนออกนอกห้องเรียน

9. ปิดไฟฟ้า  ในห้องเรียนทุกครั้งเมื่อออกนอกห้องเรียน

 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้ห้องและอาคารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 2. การขอใช้บริเวณอาคารสถานที่ หรือห้องประชุม ผู้ขอใช้ต้องทำเป็นหนังสือราชการ  หรือบันทึกข้อความ

      ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตก่อนอย่างน้อย 3 วัน

 1. นักเรียนต้องออกนอกอาคารเรียนหรือห้องเรียนไม่เกิน 17.00 น. ยกเว้นมีครูดูแล

 

การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

1. เข้าซื้ออาหารหรือเข้านั่งโต๊ะอาหารตามลำดับก่อน - หลัง

 1. ไม่คุยเสียงดัง หรือคุยข้ามโต๊ะขณะรับประทานอาหาร ตลอดจนคุยถึงสิ่งหยาบคาย  ไร้สาระหรือคุยอวด

       ตัวในขณะรับประทานอาหาร

 1. ไม่ลุกขึ้นยืนบนโต๊ะอาหาร เช่น ยืนสั่งอาหาร  หรือยืนตักอาหาร  ตลอดจนไม่เอื้อมหยิบเครื่องปรุงรส

       อาหาร  หรืออาหาร  ควรใช้วิธีขอให้ผู้อื่นส่งผ่านให้

 1. ไม่รับประทานอาหารในลักษณะที่ไม่สุภาพ  เช่น  นั่งด้วยวิธีกางศอก  หรือนั่งอิงขอบโต๊ะอาหาร

5. ไม่ยืนหรือเดินรับประทานอาหาร

6. ในกรณีที่มีช้อนกลางไม่ตักอาหารจากจานกลางเข้าปากโดยตรงควรใช้จานช้อนกลางตักอาหารไว้ในจาน

       ของตนก่อนจึงรับประทานอาหาร

7. ไม่ควรเคี้ยวอาหารเสียงดังหรืออ้าปากเคี้ยว

8. เมื่อส่งอาหารเข้าปากแล้ว ควรวางช้อน  หรืออุปกรณ์อื่นบนจาน อย่าถือค้างไว้ในจานของตน

9. ไม่วางอุปกรณ์เช็ดมือ  เช็ดปากที่ใช้แล้ววางบนโต๊ะอาหาร  ควรเก็บทิ้งในภาชนะรับรอง

 1. พึงระวังเศษอาหารเปรอะบริเวณปาก หรืออวัยวะส่วนอื่นในขณะรับประทานอาหาร
 2. ไม่อนุญาตนำภาชนะใส่อาหาร/เครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียน
 3. ไม่ถ่มน้ำลายในโรงอาหาร
 4. ไม่ทิ้งเศษอาหาร หรือวัสดุอื่นใดบนโต๊ะอาหาร  หรือพื้นโรงอาหาร  ให้ทิ้งขยะลงถังขยะ
 5. ปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับของโรงอาหาร  งานโภชนาการ/ที่โรงเรียนจัดไว้ 
 6. เวลาในการจำหน่ายอาหาร    06.50 – 08.50 น. 

                                       10.50 – 13.30 น. 

                                      15.00 – 17.00 น. 

 

งานประชาสัมพันธ์

 

 1. เวลาทำการและการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์

          เช้า      ระหว่างเวลา     07.30 – 08.15  น.

          เที่ยง    ระหว่างเวลา     12.05 – 13.00  น.

          บ่าย     ระหว่างเวลา     16.00 – 17.00  น.

และระหว่างเปลี่ยนชั่วโมงเรียน

 

แนวทางปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง

 

 1. ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรมาติดต่อขอพบนักเรียน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

          1.1 แจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

          1.2  ประกาศเสียงตามสายให้นักเรียนทราบ  เพื่อมาพบผู้ปกครอง

 1. ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรมาฝากของไว้ให้นักเรียน ปฏิบัติดังนี้ 

          2.1  ฝากของไว้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยเขียนชื่อ-สกุล  ชั้นเรียนของนักเรียนไว้อย่างชัดเจน

          2.2  ประกาศเสียงตามสายให้นักเรียนทราบเพื่อมารับของฝาก

 1. ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรจะมารับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ผู้ปกครองติดต่อฝ่าย

    บริหารงานบุคคล  และขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

 1. ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรต้องการพบนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  

          4.1  แจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

          4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกนักเรียนเป็นกรณีพิเศษแม้ว่าจะอยู่ในชั่วโมงเรียน และเชิญผู้ปกครอง ไปพบนักเรียนที่งานประชาสัมพันธ์

 

หมายเหตุ

 1. นักเรียนควรฟังประกาศเสียงตามสายในช่วงเปลี่ยนชั่วโมงเรียนอยู่เสมอ เพื่อจะได้รับทราบหรือบอกให้

    เพื่อนทราบ

 1. ผู้ปกครองที่มาติดต่อกับนักเรียนให้นั่งรออยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ หรือใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อเมื่อมี

    ภารกิจสำคัญเร่งด่วน

 

 

งานอนามัยโรงเรียน

 

การใช้บริการห้องพยาบาล

 1. ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา  เฉพาะโรคปัจจุบัน  ที่สามารถบำบัดได้ด้วย  ยาสามัญ

    ประจำบ้าน  ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล

 1. ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุ  เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย
 2. ในกรณีที่ป่วยมากหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและนำส่งโรงพยาบาล
 3. ร่วมมือกับหน่วยแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ปีละ 1  ครั้ง
 4. บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

     และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

 1. ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพ หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของ

    โรงเรียน

 1. ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อแจ้งผู้ปกครองในรายที่พิจารณาแล้วว่าสมควรให้ผู้ปกครองรับกลับ หรือรับทราบ

    อาการ

 1. ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล

 

 1. ห้องพยาบาล เปิดให้บริการเวลา 08.00-16.30 น.
 2. ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ป่วย มารับบริการ กรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริการทุก

   ครั้ง

 1. ผู้มารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยา และชื่อยาที่แพ้ด้วยทุกครั้ง
 2. หากผู้ป่วย มีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้ครูห้องพยาบาล ทราบทุกครั้ง
 3. ห้ามหยิบยารับประทานเอง
 4. นักเรียนที่ป่วย หากต้องการนอนพัก ให้ติดต่อขออนุญาตจากครูประจำชั้น  หรือประจำวิชา  ก่อนลงมาพัก

    และมีใบอนุญาตให้มานอนพักในห้องพยาบาล

 1. ห้ามเข้าเยี่ยมนักเรียนที่นอนพักในห้องพยาบาล
 2. ห้ามส่งเสียงดังรบกวน ครูและนักเรียนที่ป่วย
 3. นักเรียนที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง  จะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้เคียง

 

ระเบียบการใช้บริการ

 1. มารยาทการใช้บริการห้องพยาบาล

          1.1  ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง  และจัดวางให้เรียบร้อย

          1.2  รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้

          1.3  พูดจาสุภาพ  มีสัมมาคารวะ  ไม่ส่งเสียงดัง

 

 1. ประสงค์จะขอรับยา

          2.1  แจ้งอาการเจ็บป่วยให้ครูห้องพยาบาลทราบ                                

          2.2  รับประทานยาในห้องพยาบาล ห้ามนำออกไปรับประทานนอกห้อง       

          2.3  ล้างแก้วยาหรืออุปกรณ์หลังใช้  แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

          2.4  ห้ามรับยาแทนเพื่อน

          2.5  ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง

 1. ประสงค์ขอเข้านอนพัก

          3.1  ขออนุญาตจากครูประจำชั้นหรือประจำวิชาและเขียนใบลาให้ครูเซ็นอนุญาตก่อนมานอนพัก

          3.2  แจ้งอาการเจ็บป่วย  ให้ครูห้องพยาบาลทราบ  และขออนุญาตนอน

          3.3  ลงบันทึกในสมุดนอนพัก  ทุกครั้งที่ใช้บริการ 

 1. ประสงค์จะทำแผล

          4.1  แผลเก่า  ให้ทำในเวลาคาบพัก   เท่านั้น

          4.2  แผลใหม่  ทำแผลได้ตลอดเวลาที่เปิดบริการ

          4.3  ห้ามทำแผลเองก่อนได้รับอนุญาต

          4.4  ห้ามหยิบ  จับ  สำลี  ผ้าก๊อซ อุปกรณ์ทำแผล  เนื่องจากอบฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว

          4.5  ลงบันทึกในสถิติพยาบาลทุกครั้งที่ใช้บริการ

 1. จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล

          5.1  สำหรับนักเรียนที่ป่วยมาก  หรือได้รับอุบัติเหตุรุนแรง

          5.2  ในรายที่ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่าประกันได้ไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง และในกรณีนอนโรงพยาบาลเบิกได้ 500 บาท/ คืน ยกเว้นวันที่ออกจากโรงพยาบาล  เนื่องจากมีประกันค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่นักเรียนทำไว้กับทางโรงเรียนโดยขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จมาทำเรื่องเบิกที่ห้องบริหารงบประมาณ

 

หมายเหตุ นักเรียนพบครูได้ตลอดเวลาทำการเมื่อมีอาการป่วยที่ต้องการครูพยาบาลช่วยเหลือ กรณีที่อยู่ในโรงเรียน  และกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ให้โทรเบอร์  1669  หรือ  08 4429  2080 

(ครูอนามัยโรงเรียน)

 

 

 

 

 

 

 

บริการโสตทัศนศึกษา

จุดมุ่งหมาย

 1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทที่มีคุณภาพและเหมาะสม
 2. จัดหาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอ
 3. ให้คำปรึกษา อบรม และแนะนำการใช้ สื่อกับครู และนักเรียน
 4. ส่งเสริมให้ครู ใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ให้มากขึ้น
 5. ให้บริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์แก่ครู
 6. ขายบริการให้แก่โรงเรียนอื่นและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
 7. ให้ความอนุเคราะห์ หน่วยงาน ผู้ปกครองละชุมชนที่มาขอใช้สถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และทางราชการ

ระเบียบการใช้บริการ

 1. ครูที่ต้องการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา และสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ต้องจองล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน
 2. ครูที่จะนำสื่อไปใช้นอกห้องโสตทัศนศึกษา ต้องขออนุญาตหัวหน้าห้องโสตทัศนศึกษา
 3. การยืมสื่อทุกประเภท จะยืมไปครอบครองได้ไม่เกิน 2 วัน
 4. การยืมสื่อไปใช้นอกโรงเรียน ต้องขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษา
 5. การยืมสื่อไปใช้ตามข้อ 3 และข้อ 4 ต้องทำใบยืมต่อเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามระเบียบ

เป็นคราวๆ ไป

 1. นักเรียนที่มีความประสงค์จะยืมสื่อการเรียนไปศึกษาต่อที่บ้าน ให้ติดต่อขอยืมได้ที่งาน   โสตทัศนศึกษาโดยครูที่ปรึกษาให้คำรับรอง

ประเภทสื่อที่ให้บริการ

 1. สื่อประเภทฉาย เช่น สไลด์  แผ่นใส
 2. สื่อประเภทภาพยนตร์และเสียง เช่น เทปเสียง วีดิทัศน์
 3. สื่อประเภทไม่ฉาย เช่น แผ่นภาพ กราฟและแผนภูมิ

การให้บริการอื่น ๆ

 1. การใช้เสียงบริเวณหน้าเสาธง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดให้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 2. การใช้เสียงบริเวณหอประชุม หรือโรงเรียนพลศึกษา โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 3. การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษาแก่ชุมชน ให้ติดต่องานธุรการของโรงเรียน
 4. การขอสำเนาวีดิทัศน์ สไลด์ หรือเทป ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนการใช้เสียง แสง บริเวณสนาม ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดให้