Print
Category: คู่มือนักเรียน63
Hits: 2576

กลุ่มบริหารทั่วไป

การปฏิบัติตนในการใช้อาคาร/สถานที่

ห้องเรียน

ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตก่อนอย่างน้อย 3 วัน

การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

ตัวในขณะรับประทานอาหาร

อาหาร  หรืออาหาร  ควรใช้วิธีขอให้ผู้อื่นส่งผ่านให้

ของตนก่อนจึงรับประทานอาหาร

งานประชาสัมพันธ์

1. เวลาทำการและการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์

          เช้า      ระหว่างเวลา     07.30 – 08.15  น.

          เที่ยง    ระหว่างเวลา     12.05 – 13.00  น.

          บ่าย     ระหว่างเวลา     16.00 – 17.00  น.

และระหว่างเปลี่ยนชั่วโมงเรียน

แนวทางปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง

 

1. ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรมาติดต่อขอพบนักเรียน  ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

2.  ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรมาฝากของไว้ให้นักเรียน  ต้องปฏิบัติดังนี้ 

3.  ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรจะมารับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  ให้ผู้ปกครองติดต่อฝ่าย

บริหารงานบุคคล  และขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

4.  ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรต้องการพบนักเรียนให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้  

หมายเหตุ

เพื่อนทราบ

ภารกิจสำคัญเร่งด่วน

งานอนามัยโรงเรียน

การใช้บริการห้องพยาบาล

ประจำบ้าน  ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

โรงเรียน

อาการ

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล

 

และมีใบอนุญาตให้มานอนพักในห้องพยาบาล

ระเบียบการใช้บริการ

1. มารยาทการใช้บริการห้องพยาบาล

2.  ประสงค์จะขอรับยา

3.  ประสงค์ขอเข้านอนพัก

4.  ประสงค์จะทำแผล

5.  จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล

    **หมายเหตุนักเรียนพบครูได้ตลอดเวลาทำการเมื่อมีอาการป่วยที่ต้องการครูพยาบาลช่วยเหลือ กรณีที่อยู่ในโรงเรียน  และกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ให้โทรเบอร์  1669  หรือ  08 4429  2080

(ครูอนามัยโรงเรียน)

powered by social2s