องค์กรและโครงการพิเศษในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 1. ศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธรและศูนย์พัฒนางานแนะแนว
 2. ศูนย์บริการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
 4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาสากล (ฝรั่งเศส)
 5. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 6. ศูนย์วิทยบูรณาการ ICT
 7. ศูนย์ประสานงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส เขตยโสธร)
 8. ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 9. ศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย
 10. ศูนย์ประสานงานงานและศูนย์ตรวจป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 11. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
 12. หน่วยสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
 13. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร
 14. โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 15. โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 16. โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 17. โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารของรัฐ
 18. โรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สสวท.
 19. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 20. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 21. มูลนิธิทุนการศึกษายโสธรพิทยาคม
 22. ศูนย์ฝึกอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี ค่าย 1
 23. ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำจังหวัดยโสธร