กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 42 คน 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

1

นายสุบัน  พรหมจารีย์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/8

2

นายทรงศักดิ์  ทองเลิศ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม. 4/8

3

นางทัศนา   กองศรี

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/5

4

นางสาวเยาวลักษณ์    มะลาหอม

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/8

5

นายอำนวย   เวชกามา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/12

6

นางสุกัญญา   มิรัตนไพร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/5

7

นายศุภชัย   อุดรกิจ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/5

8

นางญาณิศา  แสงแสน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/14

9

นางภิรพา   สุวรรณเพชร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/17

10

นางวนิดา  ผุดผ่อง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/11

11

นางแก่นจันทร์   ทอนศรี

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/10

12

นายวุฒิไกร  ปัดภัย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/14

13

นางสาวปราณี  วงเวียน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/5

14

นางงามจิต   แก้วพรม

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/9

15

นางอรธิลา   บุญอาจ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/14

16

นางวรวีร์    อุดรกิจ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/5

17

นายชัชวาลย์   ศรีสุวรรณ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/11

18

นายสมสมัย  อินทะมน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/9

19

นางเทียมจันทร์  ศรีสมุทร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/10

20

นางสาวศุภวรรณ   สุเกียรติชัยสกุล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/14

21

นายเพิ่มพูน   บุ้งทอง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/5

22

นางกฤษฎาวรรณ  กุมภากูล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/14

23

นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/11

24

นายชัชวาล    มูลมณี

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/8

25

นางธิดารัตน์   สร้อยจักร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/8

26

นางสาวสุภาพร   สุดบนิด

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/17

27

นายสุรศักดิ์   อักษร

ครู

ครูชำนาญการ

ม.5/11

28

นายนครินทร์    ศรีคง

ครู

ครูชำนาญการ

ม.5/14

29

นายวงศ์หิรัณย์   สัมปันโณ

ครู

ครูชำนาญการ

ม.1/10

30

นางสาวณัฐนันท์   เฉลียวพงษ์

ครู

-

ม.1/17

31

นายมงคล   พันธ์เพชร

ครู

-

ม.3/5

32

นางกนกขวัญ  บุญภาค

ครู

-

ม.1/17

33

นางสาวนวรัตน์  อารมณ์สวะ

ครู

-

ม.5/8

34

นางสาววรากร  บุญทศ

ครู

-

ม.3/10

35

นางสาวอนุรักษ์  สงัด

ครู

-

ม. 4/8

36

นางสาวบุษกร   สิงห์คู่

ครู

-

ม.2/10

37

นางสาวสุปราณี   หัวดอน

ครู

-

ม.1/5

38

นายวาทิต   แสงจันทร์

ครู

-

ม.2/17

39

นางสาวศรัญญา   ศรีเนตร

ครู

-

ม.1/5

40

นายกรบดินทร์   โพธิ์สิงห์

ครู

-

ม.6/5

41

นางสาวปิยะพร   พุ่มจันทร์

ครู

-

ม.5/11

42

นางสาวศศิธร   เยื่อใย

ครูผู้ช่วย

-

ม.2/17

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 28 คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

1

ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/13

2

นางเยาวมาลย์  ละอองนวล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/2

3

นางวรรณพร  วงศ์ก่อ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/2

4

นายชิษณุชา พระสว่าง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/16

5

นางนุชรี  โสภณ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/7

6

นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/2

7

นางนิภาพร  โชติบุญ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/5

8

นายณัฐวุฒิ  อ่อนคำ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/12

9

นายธีระ  แก้วพรม

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/13

10

นางสาวบังอร  มงคลคำ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/5

11

นายดำรงค์ชัย  มาปะโท

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/16

12

นางสาวกฤษณา  วงศ์อินตา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/2

13

นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/13

14

นางสาวพิกุลทอง บุญคำ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/7

15

นายปรีชา  กุมภากูล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/5

16

นายสุเมธ  โพธิ์ไข

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/7

17

นางณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/7

18

นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/2

19

นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/2

20

นางวิราวรรณ หงษ์ทอง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/16

21

นางสุกัญญา  สัมปันโณ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/7

22

นางสาวศุภวิมล  ผลดี

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/5

23

นายวิสันต์  กรสวัสดิ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/13

24

นางปิยะนุช  ธิมาชัย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/2

25

นางธิดารัตน์  หิรัญพัชรสกุล

ครู

ครูชำนาญการ

ม.3/16

26

นางอรทัย  วันดี

ครู

ครูชำนาญการ

ม.5/2

27

นางสาวจุฑารัตน์  อธิมัง

ครู

-

ม.2/2

28

นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์

ครูผู้ช่วย

-

ม.3/16

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15 คน 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

1

นางลักขณา  พรมสุวรรณ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/7

2

นายประสิทธิ์   ช้อนศรี

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/7

3

นางศิริพร  มาตะราช

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/8

4

นางดวงตา  เวชกามา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/6

5

นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนกูล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/7

6

นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/3

7

นางธนพร  วงศ์กมลาไสย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/6

8

นางอุมาพร  อ่อนคำ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/7

9

นางสาววราภรณ์  ไวพจน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/8

10

นางจิราพร  บุ้งทอง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/3

11

นายปรีชา   สารโท

ครู

-

ม.4/3

12

นางสาวพรรณี  บุญหนุน

ครู

-

ม.2/8

13

นางวิภาวดี   หมื่นแสน

ครู

-

ม.5/3

14

นายฆนรุจ   คำคุณนา

ครู

-

ม.4/7

15

นางสาววิมลรัตน์   ดีดวงพันธ์

ครูผู้ช่วย

-

ม.3/8

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 26 คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

1

นายสุขนิรันดร์  พันสาย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/14

2

นางรัศมี  ช่างเกวียน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/14

3

นางทัศนียา  เวชสุนทร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/14

4

นายสุพจน์  พงษ์สถิตย์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/13

5

นายศิวนันท์  นานาค

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/14

6

นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/14

7

นางเกษิณีย์   รานีเวชช

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/15

8

นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/12

9

นายเศกสรรค์  สังขทิพย์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/10

10

นางสาวจารวี  งามตา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/12

11

นางพินทุสร   ไชยธงรัตน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/15

12

นางนันทนา   บุญโสภา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/12

13

นางสาวสิริรัตน์  งามสาย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/14

14

นายนิวัฒน์  สุรเสน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/15

15

นางสาวศิริวัลย์  ธิมาไชย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/10

16

นายพศิน   พิจารณ์

ครู

-

ม.2/15

17

นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์

ครู

-

ม.2/13

18

นางสาวศิริมรกต   ศรีมงคล

ครู

-

ม.4/12

19

นางสาวเรือนแก้ว  บุญโถน

ครู

-

ม.4/10

20

นางอรุณี  พิมพ์ดี

ครู

-

ม.5/12

21

นางสาวเสาวณีย์   บุญศรี

ครู

-

ม.5/12

22

นายอิสระพงษ์  ทาฤทธิ์

ครูผู้ช่วย

-

ม.3/13

23

นางสาวจุฑารัตน์   ทองสอน

ครูผู้ช่วย

-

ม.3/15

24

นางจุฑารัตน์  ทาฤทธิ์

ครูผู้ช่วย

-

ม.4/10

25

นางสาวจิราพร  กาลจักร์

ครูผู้ช่วย

-

ม.5/10

26

นางสาวดวงจินตน์   อินทรรี

ครูผู้ช่วย

-

ม.1/13

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  20 คน 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

1

ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/11

2

นายมนัส  บุญถูก

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/6

3

นายนพคุณ  ดาโรจน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/11

4

นางทัศนัย    งามเนตร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/1

5

นางกรรณิการ์   ยาวะโนภาส

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/1

6

นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/1

7

นางเพ็ญลักษณ์  สุภา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/6

8

นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/6

9

นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/6

10

นางสุภาพร  อ่อนจินดา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/1

11

นางสุรีมาศ  สุขทาษ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/1

12

นางสาวอัญชุลี   อุดรกิจ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/1

13

นายกฤษฎางค์   พื้นแสน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/1

14

นางสาวอนัญพร   สุขเฉลิม

ครู

ครูชำนาญการ

ม.4/1

15

นางสาววัลลีย์     แสงสว่าง

ครู

ครูชำนาญการ

ม.4/6

16

นางสาววิภาพร   ศรีคำเวียง

ครู

-

ม.1/11

17

นางสาวโยษิตา  ดวงมาลย์

ครู

-

ม.1/4

18

นางสาวกิตติกุล  พรมชาติ

ครู

-

ม.1/4

19

นางสาวนิตยา  รักบุญ

ครูผู้ช่วย

-

ม.1/11

20

นายกิจเมธี    บุญมา

ครูผู้ช่วย

-

ม.3/11

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  11 คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

1

นายไพฑูรย์  เหรียญทอง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/3

2

นางนิชาภา  สุทธนากาญจน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/4

3

นายประเสริฐ  สุนาคราช

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/3

4

นายเทอดเกียรติ  แสนสวาสดิ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/3

5

นางนัดจดา  จูมวงษ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/3

6

นายปราโมช  สุธีร์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/3

7

นางนิตยา  นูสีหา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/4

8

นางอรอนงค์  บุญกาญจน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/4

9

นายสุรวุฒิ    ทองจิตร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/4

10

นายธนชน   กุดหอม

ครู

-

ม.1/8

11

นายสันติสุข   แก้วศิริ

ครู

-

ม.2/3

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9 คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

1

นางวนิสา  อุตรา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/9

2

นางกองทอง  จันธิมา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/9

3

นางสาววราพร  แก้วใส

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/9

4

นางโคตรเพชร   มีโพธิ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/9

5

นายชัชวาล  ยุบลศรี

ครูผู้ช่วย

-

ม.5/9

6

นายทวีวัฒน์   เวฬุวนารักษ์ 

ครูผู้ช่วย

-

ม.2/9

7

นางสาวอภัสรา  รู้คุณ

ครูผู้ช่วย

-

ม.5/9

8

นายนรินทร์   อุดมนิวิ

ครูผู้ช่วย

-

ม.1/9

9

นางสาวนิศากร  กาแก้ว

ครูผู้ช่วย

-

ม.2/9

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 8  คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

1

นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย 

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/3

2

นางกัญณพัทธ์ภรณ์ อมรศักดิ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/4

3

นายสุกิจ  คุณุรัตน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/6

4

นางวัฒนา  บุญเรือง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/6

5

นางอรนิจ  ขันธหัตถ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/4

6

นายสง่า  พันพิพัฒน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/6

7

นางอัมพร จันเหลือง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/6

8

นางศิริวรรณ  จิตพงษ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/4

 

กลุ่มงานแนะแนว 7 คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

1

นางจิรภา  สมหวัง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/12

2

นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/12

3

นางกาญจนา   บุญไทย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/12

4

นางจินตนา  พราวศรี

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/11

5

นางสาวนงเยาว์   พิญญศักดิ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/11

6

นางสรินยา  จันทจร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/12

7

นางรัดดาวรรณ์   มาปะโท

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/11

พนักงานราชการ 3 คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ครูที่ปรึกษา

1

นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ

พนักงานราชการ

ม.3/9

2

นายวายุระ    สู้ณรงค์

พนักงานราชการ

ม.4/9

3

นางอาทิตยา  แสนโยธา

พนักงานราชการ

ม.3/10