บริการแนะแนว

      งานแนะแนวโรงเรียนเป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้รู้ช่องทางที่จะใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้มากที่สุด รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาด มีเหตุผลและถูกต้อง นอกจากนั้น ยังช่วยให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

บริการแนะแนวที่จัดให้นักเรียนมีดังนี้

  1. บริการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน เป็นบริการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านต่าง ๆ และนำข้อมูลมาเป็นองค์ประกอบในการจัดบริการอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนั้นยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเองในด้านต่างๆ จากการนำแบบทดสอบเชาว์ปัญญาตามความถนัด ทักษะ พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพ

ต่าง ๆ  เป็นต้น

  1. บริการให้คำปรึกษา นักเรียนที่ประสบปัญหาหรือคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ก็ตาม สามารถ ขอรับบริการให้คำปรึกษาได้ โดยผู้ให้คำปรึกษาหรืคอครูแนะแนวจะเก็บเรื่องราวของผู้มารับคำปรึกษาเป็นความลับ
  2. บริการสนเทศ เป็นบริการที่ช่วยให้นักเรียนทราบข้อมูลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการศึกษาต่อและ

การประกอบอาชีพอันจะเป็นแนวทางให้นักเรียนวางแผนการศึกษาและอาชีพของตนได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลที่จะเสนออยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดป้ายนิเทศ เชิญวิทยากรมาบรรยาย ฉายวีดิทัศน์ จัดนิทรรศการประจำปี จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ จัดห้องสมุดแนะแนว บริการให้นักเรียนยืมหรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา อาชีพ รวมทั้งหนังสือเฉลยข้อสอบเข้าสถานศึกษาต่าง ๆ ทำเอกสารแจก เป็นต้น

  1. บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่ช่วยให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ด้วยตนเองทั้งในขณะที่อยู่ในโรงเรียน และออกจากโรงเรียนไปแล้ว บริการที่จัดให้ได้แก่ บริการช่วยนักเรียนเลือกแผนการเรียนก่อนสอบเข้า ม.1, ม.4 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน จัดนักเรียนเข้าทำงานระหว่างหยุดเรียน หรือการปิดภาคเรียน เพื่อหารายได้พิเศษช่วยนักเรียน ม.3, ม.6 วางแผนการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ส่งข่าวการรับสมัครงานหรือรับเข้าศึกษาต่อแก่ศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว เป็นต้น
  2. บริการติดตามผล การติดตามผลมีขึ้นเพื่อประเมินผลหลังจากให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้าน

ต่าง ๆ ไปแล้วว่าได้ผลหรือไม่เพียงใด รวมทั้งติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันหรือจบการศึกษาไปแล้ว ว่าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอะไรบ้าง สถิติการติดตามผลนักเรียนที่จบไปแล้ว การติดตามผลทำได้หลายวิธี เช่น ส่งแบบสอบถามให้ศิษย์เก่ากรอกข้อมูลส่งคืนโรงเรียน สัมภาษณ์ สังเกต สอบถาม เป็นต้น

         

 

  1. บริการอื่น ๆ

             6.1 งานทุนการศึกษา จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติของผู้ขอรับมีดังนี้

                   -  ขาดแคลนคุณทรัพย์

                   -  มีความประพฤติดี

                   -  มีผลการเรียนดี หรือปานกลาง

             6.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6

                   การขอรับการกู้ยืมเงินกองทุน ฯ นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ลงทะเบียนขอกู้ในระบบ e-studentloan และนักเรียนต้องติดต่อรับแบบคำขอกู้ยืมที่ห้องแนะแนว กรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบคำขอกู้ให้สมบูรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในลำดับต่อไป

 

หน่วยงานที่สนับสนุนทุนการศึกษา

  1. มูลนิธิทุนการศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
  2. คณะครู บุคลากร ในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
  3. ห้างร้าน ธนาคาร องค์กรเอกชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น

 

งานบริการห้องสมุดแนะแนว

         ห้องสมุดแนะแนว มีหนังสือประเภทข้อสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แบบฝึกหัด แบบทดสอบรายวิชาต่าง ๆ คู่มือระเบียบการศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ หนังสือเกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ และ CD VCD เกี่ยวกับการปรับตัว ซึ่งซึ่งมีไว้บริการนักเรียนได้ยืม โดยนักเรียนสามารถยืมออกไปได้คนละ 2 เล่ม ยืมได้ 1 สัปดาห์ สำหรับหนังสืออ้างอิงและวีดีทัศน์ ยืมได้ 1 เล่ม (ม้วน) ต่อสัปดาห์

 

งานศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธร

          ศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธร  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล ความต้องการ ความจำเป็นของครูแนะแนว เพื่อพัฒนาครูแนะแนวจังหวัดยโสธร สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูแนะแนวที่มีผลงานเชิงประจักษ์ สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กระทรวงศึกษาธิการ