Print
Category: คู่มือนักเรียน63
Hits: 257

ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน

 

        การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำเป็นต้องให้นักเรียน  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียนตามความถนัด ความสามารถ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2520 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 โรงเรียนจึงกำหนดระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียนไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่  1

บททั่วไป

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคมว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน พ.ศ. 2560”

          ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับที่อื่นใดที่ขัดแย้งระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ  4 ในระเบียบนี้

          “ โรงเรียน ”                        หมายถึง          โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

          “ผู้บริหารสถานศึกษา”             หมายความว่า    ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม              

                                                    หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

          “ครู”                                หมายความว่า    ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

          “ครูที่ปรึกษา”                      หมายความว่า    ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน

          “คณะกรรมการนักเรียน” หมายความว่า    คณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้ง

จากนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

          ข้อ 5 คณะกรรมการนักเรียนจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มบริหารงานบุคคลงานกิจการนักเรียนและงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

หมวดที่  2

วัตถุประสงค์

        ข้อ 6 การออกระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

        2.1  เพื่อฝึกฝนการเป็นผู้นำ เป็นผู้ตาม และเป็นผู้ร่วมงานที่ดี

        2.2  เพื่อฝึกฝนการแสดงออกของนักเรียนในทางที่ถูกที่ควร และส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด  ริเริ่มสร้างสรรค์

        2.3  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน

        2.4  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย

        2.5  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมวดที่ 3

สิทธิและหน้าที่ของนักเรียน

        ข้อ 7 นักเรียนมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 4

คณะกรรมการนักเรียน

         ข้อ  8 คณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 21 คน และให้มีตำแหน่งดังนี้

        

        ข้อ 9 คุณสมบัติของคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ยโสธรพิทยาคม

      ข้อ 10 การรับสมัครและการเลือกตั้ง

    ข้อ 11 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน มีดังต่อไปนี้

    ข้อ 12 บทบาทหน้าที่ของกรรมการต่างๆ ดังนี้

12.1 ประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้

          1) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการนักเรียน

          2) เป็นตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

          3) กำกับ  ดูแล ดำเนินกิจกรรมนักเรียน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนตามระเบียบนี้

12.2 รองประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้

     1) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การทำหน้าที่แทนให้เป็นไปตามลำดับ

2) รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ประธานมอบหมาย

3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

12.3  เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้

1)  ประสานงานในการจัดการประชุม จดบันทึกการประชุม ตลอดจนหนังสือโต้ตอบของคณะกรรมการนักเรียน

          2)  รับ ส่ง  โต้ตอบหนังสือของคณะกรรมการนักเรียน

          3)  ดูแลและจัดเก็บรักษาเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และดูแลสำนักงานคณะกรรมการนักเรียน

          4)  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน

          5)  หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

          12.4  เหรัญญิก และผู้ช่วยเหรัญญิกคณะกรรมการนักเรียน มีหน้าที่ดังนี้

          1)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ

          2)  เก็บรักษาเงินสด ในวงเงินที่คณะกรรมการนักเรียนและครูที่ปรึกษากำหนด

          3)  ทำบัญชี และทรัพย์สินต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน

          4)  การเก็บและเบิกจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีประธาน หรือรองประธาน คณะกรรมการนักเรียน  คนใด คนหนึ่งร่วมรับผิดชอบโดยมีครูที่ปรึกษาอย่างน้อย  2 คน  เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายทุกครั้ง

          5)  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

    ข้อ 13 คณะกรรมการนักเรียนพ้นสภาพเป็นกรรมการ โดยเหตุต่อไปนี้

นักเรียนเนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม

ข้อ 14ในกรณีที่กรรมการนักเรียนพ้นสภาพการเป็นกรรมการตามข้อ 14 ก่อนครบวาระ ให้

คณะกรรมการนักเรียนดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการเพิ่มเพื่อให้ครบจำนวน

ข้อ 15  วาระการเป็นคณะกรรมการนักเรียนในแต่ละชุด เริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้ง จนถึงวันที่ 31

มีนาคม ในปีการศึกษานั้นๆ

ข้อ 16 การประชุมคณะกรรมการนักเรียน

ประชุม

ขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วน

ข้อ 17 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบ     

องค์ประชุม และมีครูที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย  3 คน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม (ครูที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์ออกเสียง)

ข้อ 18 มติของที่ประชุมจะถือปฏิบัติได้เมื่อครูที่ปรึกษารับรองจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการ

อนุมัติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

หมวดที่ 5ครูที่ปรึกษา

          ข้อ 19 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วย

ข้อ 20  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการนักเรียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ก่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน

ข้อ 21 ให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนเสนอครบวาระของคณะกรรมการนักเรียนชุดนั้น ๆ

ข้อ 22ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ให้ไว้  ณ  วันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

   (นายชัชพล  รวมธรรม)

                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

powered by social2s