สรุปทุนการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

 

ที่

ชื่อทุนการศึกษา

จำนวนทุน

จำนวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

1

ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า

1

4,000

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

2

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมี

1

25,000

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

3

ทุนทิสโก โลตัส

2

7,000

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

4

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/62 รายเก่า

64

924,600

 

5

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/62 รายใหม่

82

1,180,800

 

6

ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา บริษัทซาบิน่า

2

16,000

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

7

สนง. พมจ.ยโสธร

1

12,000

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

8

ทุนการศึกษาลูกขาวแดง 1/62

90

180,500

 

9

ทุนการศึกษาโตโยต้าแห่งประเทศไทย มข.

1

10,000

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

10

ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา บริษัทซาบิน่า

2

16,000

 

11

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/62 รายเก่า

64

924,600

 

12

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/62 รายใหม่

82

1,180,800

 

13

ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

1

4,000

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

14

ทุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ

1

2,000

 

15

มูลนิธิวิชัย – ปรียภัทร์  ธรรมชอบ

1

15,000

 

16

เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 1/62

172

258,000

 

17

เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 2/62

118

177,000

 

18

ทุนการศึกษาคุณครูบำเพ็ญ  เยื่อใย

3

4,000

 

19

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

688

4,953,300

 

 

 

 

                   นักเรียนทั้งหมด  3,365   คน

                          คิดเป็นร้อยละ  20.45  

 

 

                                      งานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

                                      ข้อมูล วันที่  3 กุมภาพันธ์  2563