ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.1/1

นางสุรีมาศ   สุขทาษ

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ

 

 

ม.1/2

นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย

คณิตศาสตร์

แสด

ม.1/3

นายไพฑูรย์  เหรียญทอง

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

 

นางนัดจดา  จูมวงษ์

 

 

ม.1/4

นางสาวกิตติกุล   พรมชาติ

สังคมศึกษา ฯ

ฟ้า

 

นางสาวโยษิตา  ดวงมาลย์

 

 

ม.1/5

นางสาวสุปราณี  หัวดอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวศรัญญา  ศรีเนตร

 

 

ม.1/6

นางดวงตา  เวชกามา

ภาษาไทย

เขียว

 

นางธนพร  วงศ์กมลาไสย

 

 

ม.1/7

นางนุชรี   โสภณ

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสุกัญญา  สัมปันโณ

 

 

ม.1/8

นายธนชน   กุดหอม

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

ม.1/9

นางวนิสา   อุตรา

ศิลปะ

ฟ้า

 

นายนรินทร์   อุดมนิวิ

 

 

ม.1/10

นางแก่นจันทร์   ทอนศรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายวงศ์หิรัณย์   สัมปันโณ

 

 

ม.1/11

นางสาววิภาพร   ศรีคำเวียง

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

นางสาวนิตยา   รักบุญ

ม.1/12

นายณัฐวุฒิ    อ่อนคำ

คณิตศาสตร์

แสด

ม.1/13

นางสาวดวงจินตน์   อินทรรี

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

ม.1/14

นางรัศมี   ช่างเกวียน

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางทัศนียา   เวชสุนทร

 

 

ม.1/15

นายนิวัฒน์   สุรเสน

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวกนิษฐา   เครือชารี

 

 

ม.1/16

นางวิราวรรณ   หงษ์ทอง

คณิตศาสตร์

แสด

ม.1/17

นางสาวณัฐนันท์   เฉลียวพงษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางกนกขวัญ   บุญภาค

 

 

 


ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.2/1

นางสุภาพร   อ่อนจินดา

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.2/2

นางวรรณพร  วงศ์ก่อ

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวจุฑารัตน์   อธิมัง

 

 

ม.2/3

นายเทอดเกียรติ   แสนสวาสดิ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

 

นายสันติสุข   แก้วศิริ

 

 

ม.2/4

นางศิริวรรณ   จิตพงษ์

การงานอาชีพ

เหลือง

ม.2/5

นางทัศนา    กองศรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวปราณี   วงเวียน

 

 

 

นางวรวีร์    อุดรกิจ

 

 

ม.2/6

นายสง่า    พันพิพัฒน์

การงานอาชีพ

เหลือง

นางวัฒนา   บุญเรือง

ม.2/7

นายสุเมธ    โพธิ์ไข

คณิตศาสตร์

แสด

ม.2/8

นางสาววราภรณ์   ไวพจน์

ภาษาไทย

เขียว

 

นางสาวพรรณี   บุญหนุน

 

 

ม.2/9

นายทวีวัฒน์    เวฬุวนารักษ์

ศิลปะ

ฟ้า

 

นางสาวนิศากร   กาแก้ว

 

 

ม.2/10

นางเทียมจันทร์    ศรีสมุทร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวบุษกร    สิงห์คู่

 

 

ม.2/11

ว่าที่ ร.ต.สมยงค์    มีแก้ว

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นายนพคุณ    ดาโรจน์

 

 

ม.2/12

นายอำนวย    เวชกามา

แนะแนว

เขียว

 

นางจิรภา    สมหวัง

 

 

 

นางกาญจนา   บุญไทย

 

 

ม.2/13

นายวัฒนะ    กันทาทรัพย์

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

ม.2/14

นายสุขนิรันดร์    พันสาย

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นายศิวนันท์    นานาค

 

 

ม.2/15

นางเกษิณีย์    ราณีเวชช

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นายพศิน    พิจารณ์

 

 

ม.2/16

นายชิษณุชา   พระสว่าง

คณิตศาสตร์

แสด

 

นายดำรงค์ชัย    มาปะโท

 

 

ม.2/17

นายวาทิต    แสงจันทร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวศศิธร   เยื่อใย

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.3/1

นางกรรณิการ์   ยาวะโนภาส

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.3/2

นางเกษอาภรณ์   สิงห์ตา

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางปิยะนุช   ธิมาชัย

 

 

ม.3/3

นายปราโมช   สุธีร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

 

นายประเสริฐ   สุนาคราช

 

 

ม.3/4

นางอรนิจ   ขันธหัตถ์

การงานอาชีพ

เหลือง

 

นางกัญณพัทธ์ภรณ์  อมรศักดิ์

 

 

ม.3/5

นายศุภชัย   อุดรกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายมงคล   พันธ์เพชร

 

 

ม.3/6

นายสุกิจ  คุณุรัตน์

การงานอาชีพ

เหลือง

 

นางอัมพร  จันเหลือง

 

 

ม.3/7

นางสาวพิกุลทอง   บุญคำ

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางณัฎฐกานต์   วัฒนานุสิทธิ์

 

 

ม.3/8

นางศิริพร   มาตะราช

ภาษาไทย

เขียว

 

นางสาววิมลรัตน์   ดีดวงพันธ์

 

 

ม.3/9

นางงามจิต  แก้วพรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายสมสมัย  อินทะมน

นางสาวเสาวณีย์   จันทะคุบ

ม.3/10

นางสาววรากร   บุญทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางอาทิตยา   แสนโยธา

 

 

ม.3/11

นายกิจเมธี   บุญมา

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.3/12

นางวัฒนา   วงศ์พานิชย์

แนะแนว

เขียว

 

นางสรินยา   จันทจร

 

 

ม.3/13

นายสุพจน์   พงษ์สถิตย์

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นายอิสระพงษ์  ทาฤทธิ์

 

 

ม.3/14

นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวสิริรัตน์  งามสาย

 

 

ม.3/15

นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวจุฑารัตน์  ทองสอน

 

 

ม.3/16

นางธิดารัตน์  หิรัญพัชรสกุล

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์

 

 

ม.3/17

นางภิรพา  สุวรรณเพชร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวสุภาพร  สุดบนิด

 

 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.4/1

นายกฤษฎางค์   พื้นแสน

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสาวอนัญพร   สุขเฉลิม

 

 

ม.4/2

นางสาวกฤษณา  วงศ์อินตา

คณิตศาสตร์

แสด

ม.4/3

นางจิราพร   บุ้งทอง

ภาษาไทย

เขียว

 

นายปรีชา  สารโท

 

 

ม.4/4

นางนิตยา   นูสีหา

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

 

นายสุรวุฒิ   ทองจิตร

 

 

ม.4/5

นายปรีชา   กุมภากูล

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวศุภวิมล   ผลดี

 

 

ม.4/6

นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง

 

 

ม.4/7

นางอุมาพร   อ่อนคำ

ภาษาไทย

เขียว

 

นายฆนรุจ   คำคุณนา

 

 

ม.4/8

นายทรงศักดิ์   ทองเลิศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวอนุรักษ์   สงัด

 

 

 

นายทรงสิทธิ์   คุณสวัสดิ์

 

 

ม.4/9

นางสาววราพร  แก้วใส

ศิลปะ

ฟ้า

 

นายวายุระ  สู้ณรงค์

 

 

ม.4/10

นางสาวเรือนแก้ว  บุญโถน

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

นางจุฑารัตน์   ทาฤทธิ์

ม.4/11

นางจินตนา   พราวศรี

แนะแนว

เขียว

 

นางสาวนงเยาว์   พิญญศักดิ์

 

 

 

นางรัดดาวรรณ์   มาปะโท

 

 

ม.4/12

นางนันทนา   บุญโสภา

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวศิริมรกต   ศรีมงคล

 

 

ม.4/13

นางธิดาพรรณ   กนิษฐพยาฆร์

คณิตศาสตร์

แสด

ม.4/14

นางญาณิศา   แสงแสน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางอรธิลา  บุญอาจ

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา  2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.5/1

นายธีระวุฒิ   ภูมิแสน

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.5/2

นางสาวณัฐกานต์   ภาวะชัย

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางอรทัย  วันดี

 

 

ม.5/3

นางสาวภัคจิรา   สมสะอาด

ภาษาไทย

เขียว

 

นางวิภาวดี   หมื่นแสน

 

 

ม.5/4

นางอรอนงค์   บุญกาญจน์

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

ม.5/5

นางนิภาพร   โชติบุญ

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวบังอร   มงคลคำ

 

 

ม.5/6

นายมนัส   บุญถูก

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสุภัสสรา   ไชยรักษ์

 

 

ม.5/7

นางสุณีภัสร์   คำมะลุนพัฒนกูล

ภาษาไทย

เขียว

 

นายประสิทธิ์   ช้อนศรี

 

 

ม.5/8

นายสุบัน   พรหมจารีย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวเยาวลักษณ์   มะลาหอม

 

 

 

นางสาวนวรัตน์   อารมณ์สวะ

 

 

ม.5/9

นายชัชวาล   ยุบลศรี

ศิลปะ

ฟ้า

 

นางสาวอภัสรา   รู้คุณ

 

 

ม.5/10

นางสาวศิริวัลย์   ธิมาไชย

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวจิราพร   กาลจักร์

 

 

ม.5/11

นางจุฬาลักษณ์   พิทยารัตน์ตระกูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

นายสุรศักดิ์   อักษร

นางสาวปิยะพร   พุ่มจันทร์

ม.5/12

นางสาวเสาวณีย์   บุญศรี

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางอรุณี   พิมพ์ดี

 

 

ม.5/13

ว่าที่ร.ต.จักรพงษ์   สุรศิลป์

คณิตศาสตร์

แสด

ม.5/14

นางกฤษฎาวรรณ   กุมภากูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายนครินทร์   ศรีคง

 

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.6/1

นางทัศนัย   งามเนตร

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.6/2

นางเยาวมาลย์   ละอองนวล

คณิตศาสตร์

แสด

ม.6/3

นายพิสิษฐ์   วัฒนาไชย

การงานอาชีพ

เหลือง

ม.6/4

นางนิชาภา   สุทธนากาญจน์

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

ม.6/5

นางสุกัญญา   มิรัตนไพร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายเพิ่มพูน   บุ้งทอง

 

 

 

นายกรบดินทร์   โพธิ์สิงห์

 

 

ม.6/6

นางเพ็ญลักษณ์   สุภา

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.6/7

นางลักขณา   พรมสุวรรณ

ภาษาไทย

เขียว

ม.6/8

นายชัชวาล   มูลมณี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางธิดารัตน์   สร้อยจักร

 

 

ม.6/9

นางกองทอง   จันธิมา

ศิลปะ

ฟ้า

 

นางโคตรเพชร   มีโพธิ์

 

 

ม.6/10

นายเศกสรรค์   สังขทิพย์

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวชิดชนก   สระสงคราม

 

 

ม.6/11

นางวนิดา   ผุดผ่อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

นายชัชวาลย์   ศรีสุวรรณ์

 

นางสาวกิติยา   ลาภูตะมะ

 

 

ม.6/12

นายจีระศักดิ์   หมื่นแสน

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวจารวี   งามตา

 

 

ม.6/13

นายธีระ   แก้วพรม

คณิตศาสตร์

แสด

 

นายวิสันต์   กรสวัสดิ์

 

 

ม.6/14

นายวุฒิไกร   ปัดภัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวศุภวรรณ   สุเกียรติชัยสกุล