ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

World - Class Standard School

กลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (พ.ศ. 2562-2564)

วิสัยทัศน์(Vision)

จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นพลเมืองดีวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลโลกอย่างมีความสุข         

 

พันธกิจ (Mission)

1.จัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สู่ความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลโลกอย่างมีความสุข

2. พัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรม   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาหลักสูตรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดแผนการเรียนพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม สร้างความพึงพอใจ โอกาสความสำเร็จ และสามารถแข่งขันได้

4. พัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและองค์กรอื่น ในการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

 

 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

 • ด้านการบริหารและการจัดการ
 • โรงเรียนมีหน่วยบังคับบัญชาที่เอื้ออำนวยช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาทั้งการบริหารการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามเชิงระบบที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
 • โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีทิศทางที่ชัดเจน สร้างภาวการณ์บริหารและ การทำงานขององค์กรที่มีมาตรฐาน มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาอย่างชัดเจน ผ่านการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน
 • การบริหารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ สาธารณูปโภค สวัสดิการ สื่อ เทคโนโลยี มีการพัฒนาเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 

 • ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ประกอบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลอย่างมีระบบ ได้คุณภาพมาตรฐานครอบคลุมตามหลักสูตร
 • บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน
 • ครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่พึ่งแก่ศิษย์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพลังสำคัญของชุมชน
 • ด้านผู้เรียน

นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะหลักตามหลักสูตร ทักษะการคิด การทำกิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัด สามารถพัฒนาต่อยอดได้เต็มศักยภาพ

 • ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และองค์กรอื่น

       โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และองค์กรอื่น ทั้งการมีส่วนร่วมพัฒนา ความเชื่อมั่น และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป้าประสงค์ (Goals)

 • บริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ และ

การประกันคุณภาพภายใน  ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล สนองตอบนโยบายทุกภาคส่วน

อัตลักษณ์

       “นักคิด นักกิจกรรม” (Thinker, Activist)

เอกลักษณ์

       “วิชาการเด่น” (The excellent Academic)

ค่านิยมองค์กร (Corporate  Values)

          “SERVICE” ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ทำงานร่วมกันด้วยค่านิยมที่สร้างความเป็นเอกภาพ สู่ความสำเร็จตามปณิธานด้วยการเป็น “นักบริการ มีวิสัยทัศน์ มีจรรยาบรรณ พร้อมใจ มุ่งมั่น เป็นมิตร เสมอภาค สร้างความพึงพอใจ”

                   Satisfaction                        พึงพอใจ

                   Ethics                               จรรยาบรรณ                                                              

                   Relationship                              กัลยาณมิตร

                   Vision                               วิสัยทัศน์

                   Intention                           มุ่งมั่น

                   Conjoin                             พร้อมใจ         

                   Equal                               เสมอภาค    

 

 

นโยบาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 • บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง แบบมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครอง ท้องถิ่น และองค์กรอื่น ขับเคลื่อนพัฒนาด้วยแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ระดมทรัพย์และใช้ทรัพยากรพัฒนาอย่างคุ้มค่า สร้างเอกภาพการทำงานด้วยบรรยากาศตามค่านิยมองค์กรสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
 • ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนตามวัย ความสนใจ และความสามารถ สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณลักษณะพึงประสงค์ความเป็นไทย รักเชิดชูสถาบันมีจิตสาธารณะ
 • ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพทั้งในระบบบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย การให้บริการ การใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การกำกับดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การวัดผลประเมินผล  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 • พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ห้องน้ำห้องส้วม ระบบจราจร โรงอาหาร ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด ICT  สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ นันทนาการ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และอาเซียน ให้เหมาะสม เพียงพอ สะดวก ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ร่วม
 • พัฒนาระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความคล่องตัว และเข้าใจอันดีทั้งในและนอกองค์กร

 

กลยุทธ์การพัฒนา
       กลยุทธ์ที่ 1. คุณภาพผู้เรียน(Students)

 • พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยจัดหลักสูตร จัดแผนการเรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสำคัญ
 • เสริมสร้างโอกาสการค้นพบตัวเองเต็มศักยภาพด้วยกิจกรรมหลากหลาย สู่ความเป็นเลิศตามความสนใจ และความสามารถ สามารถเข้าร่วมประกวด หรือแข่งขัน หรือสอบศึกษาต่อได้
 • เสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ สพม.เขต 28
 • เสริมสร้างความพร้อมด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลดพฤติกรรมเสี่ยง และความท้าทาย แต่เพิ่มโอกาสและความได้เปรียบ

       กลยุทธ์ที่ 2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ(Administration & Management)

 • เน้นประสิทธิภาพของผู้นำในการบริหารการและการจัดการ ตาม OBECQA และนโยบายของ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ทั้งการนำองค์กร การกำหนดทิศทาง ขับเคลื่อนด้วยแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ พัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การบริหารจัดการหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
 • พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สาธารณูปโภค สวัสดิการ ความปลอดภัยแหล่งเรียนรู้ICT IT ห้องเรียนคุณภาพ และอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 • จูงใจ สร้างเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร ชุมชน ผู้ส่งมอบ และองค์กรอื่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน

       กลยุทธ์ที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
 • ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
 • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้