ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน

 

        การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำเป็นต้องให้นักเรียน  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียนตามความถนัด ความสามารถ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2520 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 โรงเรียนจึงกำหนดระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียนไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่  1

บททั่วไป

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคมว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน พ.ศ. 2560”

          ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับที่อื่นใดที่ขัดแย้งระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ  4 ในระเบียบนี้

          “ โรงเรียน ”                        หมายถึง          โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

          “ผู้บริหารสถานศึกษา”             หมายความว่า    ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม              

                                                    หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

          “ครู”                                หมายความว่า    ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

          “ครูที่ปรึกษา”                      หมายความว่า    ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน

          “คณะกรรมการนักเรียน” หมายความว่า    คณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้ง

จากนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

          ข้อ 5 คณะกรรมการนักเรียนจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มบริหารงานบุคคลงานกิจการนักเรียนและงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

หมวดที่  2

วัตถุประสงค์

        ข้อ 6 การออกระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

 • เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียนในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

        2.1  เพื่อฝึกฝนการเป็นผู้นำ เป็นผู้ตาม และเป็นผู้ร่วมงานที่ดี

        2.2  เพื่อฝึกฝนการแสดงออกของนักเรียนในทางที่ถูกที่ควร และส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด  ริเริ่มสร้างสรรค์

        2.3  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน

        2.4  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย

        2.5  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมวดที่ 3

สิทธิและหน้าที่ของนักเรียน

        ข้อ 7 นักเรียนมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • สิทธิแสดงความคิดเห็น และกระทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม ภายใต้ระเบียบของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีอันดีงามของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • มีหน้าที่ธำรงไว้ซึ่งความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

หมวดที่ 4

คณะกรรมการนักเรียน

         ข้อ  8 คณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 21 คน และให้มีตำแหน่งดังนี้

 • ประธานกรรมการ 1 คน
 • รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ (คนที่ 1 ) 1 คน
 • รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ (คนที่ 2 ) 1 คน
 • รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน (คนที่ 3 ) 1 คน
 • รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คนที่ 4 ) 1 คน
 • เลขานุการ 1 คน
 • ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน
 • เหรัญญิก 1 คน
 • ผู้ช่วยเหรัญญิก 1 คน
 • ประชาสัมพันธ์ 1 คน
 • ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 1 คน
 • กรรมการ 4 -10 คน

        

        ข้อ 9 คุณสมบัติของคณะกรรมการนักเรียน

 • ประธานคณะกรรมการต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 • รองประธานคณะกรรมการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายโรงเรียน

ยโสธรพิทยาคม

 • กรรมการอื่นๆ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนยโสธรพิทยาคมปีปัจจุบันและให้กระจายคณะสีต่างๆ
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและเสียสละ

      ข้อ 10 การรับสมัครและการเลือกตั้ง

 • ให้งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายพัฒนานักเรียน เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อลงนามประกาศรับสมัครและจัดการเลือกตั้งก่อนคณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ในแต่ละปีนั้นๆ
 • การสมัครผู้สมัครจะต้องสมัครเป็นทีม โดยแต่ละทีมต้องหาสมาชิกให้ครบทุกตำแหน่ง ตามข้อ 9 และ ข้อ 10
 • การเลือกตั้งให้ใช้วิธีลงคะแนนและโปร่งใส ยกเว้นหากมีผู้สมัครเพียงทีมเดียวให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
 • ทีมผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน

    ข้อ 11 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน มีดังต่อไปนี้

 • บริหารกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน โดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา
 • เป็นตัวแทนของนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในกรณีที่เป็นกิจกรรมนอกโรงเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
 • ดำเนินการ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นภายในโรงเรียน
 • รับฟังความคิดเห็น หรือข้อร้องทุกข์ของนักเรียนเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายพัฒนานักเรียนหรือผู้บริหารสถานศึกษา
 • เสนอความคิดเห็นต่อครูที่ปรึกษาในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ประจำกิจกรรมต่างๆ และควบคุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
 • ประสานงานกับฝ่าย/กลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงเรียน และคณะกรรมการคณะสีต่างๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ
 • เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการที่เป็นนักเรียนในการทำกิจกรรมเฉพาะเรื่อง หรือเป็นครั้งคราว

    ข้อ 12 บทบาทหน้าที่ของกรรมการต่างๆ ดังนี้

12.1 ประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้

          1) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการนักเรียน

          2) เป็นตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

          3) กำกับ  ดูแล ดำเนินกิจกรรมนักเรียน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนตามระเบียบนี้

12.2 รองประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้

     1) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การทำหน้าที่แทนให้เป็นไปตามลำดับ

2) รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ประธานมอบหมาย

3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

12.3  เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้

1)  ประสานงานในการจัดการประชุม จดบันทึกการประชุม ตลอดจนหนังสือโต้ตอบของคณะกรรมการนักเรียน

          2)  รับ ส่ง  โต้ตอบหนังสือของคณะกรรมการนักเรียน

          3)  ดูแลและจัดเก็บรักษาเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และดูแลสำนักงานคณะกรรมการนักเรียน

          4)  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน

          5)  หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

          12.4  เหรัญญิก และผู้ช่วยเหรัญญิกคณะกรรมการนักเรียน มีหน้าที่ดังนี้

          1)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ

          2)  เก็บรักษาเงินสด ในวงเงินที่คณะกรรมการนักเรียนและครูที่ปรึกษากำหนด

          3)  ทำบัญชี และทรัพย์สินต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน

          4)  การเก็บและเบิกจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีประธาน หรือรองประธาน คณะกรรมการนักเรียน  คนใด คนหนึ่งร่วมรับผิดชอบโดยมีครูที่ปรึกษาอย่างน้อย  2 คน  เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายทุกครั้ง

          5)  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

    ข้อ 13 คณะกรรมการนักเรียนพ้นสภาพเป็นกรรมการ โดยเหตุต่อไปนี้

 • ออกตามวาระ
 • ตาย
 • ลาออก
 • พ้นสภาพการเป็นนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ

นักเรียนเนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม

ข้อ 14ในกรณีที่กรรมการนักเรียนพ้นสภาพการเป็นกรรมการตามข้อ 14 ก่อนครบวาระ ให้

คณะกรรมการนักเรียนดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการเพิ่มเพื่อให้ครบจำนวน

ข้อ 15  วาระการเป็นคณะกรรมการนักเรียนในแต่ละชุด เริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้ง จนถึงวันที่ 31

มีนาคม ในปีการศึกษานั้นๆ

ข้อ 16 การประชุมคณะกรรมการนักเรียน

 • การประชุมสามัญให้ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้เรียก

ประชุม

 • การประชุมวิสามัญกระทำได้โดย
  • ประธานคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้เรียกประชุมในกรณีที่มีเรื่องด่วน
  • คณะกรรมการนักเรียนจำนวน 2 ใน 3 ลงชื่อร่วมกันเสนอต่อประธานกรรมการนักเรียน

ขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วน

 • ครูที่ปรึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนเรียกประชุม

ข้อ 17 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบ     

องค์ประชุม และมีครูที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย  3 คน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม (ครูที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์ออกเสียง)

ข้อ 18 มติของที่ประชุมจะถือปฏิบัติได้เมื่อครูที่ปรึกษารับรองจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการ

อนุมัติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

หมวดที่ 5ครูที่ปรึกษา

          ข้อ 19 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วย

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 • ครูที่คณะกรรมการนักเรียนเสนอชื่อเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งให้เป็นครูที่ปรึกษา

ข้อ 20  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของ

คณะกรรมการนักเรียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ก่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน

 • ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรทั้งในและนอกโรงเรียน
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนักเรียน

ข้อ 21 ให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนเสนอครบวาระของคณะกรรมการนักเรียนชุดนั้น ๆ

ข้อ 22ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ให้ไว้  ณ  วันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

   (นายชัชพล  รวมธรรม)

                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ทูบี ระดับประเทศ1ข่าวประชาสัมพันธ์230464RSปกหลังคู่มือนักเรียน64 1FNyspnews160264

 

รางวัลและผลงานการแข่งขันของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

รายการ

รางวัล

สาระการเรียนรู้/งาน

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นายพีรพล  กัลยารัตน์
2. นายเอกชัย  ฉลองบุญ

1. นางงามจิต  แก้วพรม
2. นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69           ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. เด็กหญิงศิรประภา โยธานันท์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง

1. นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์
2. นางงามจิต  แก้วพรม

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69        ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์   ภักดียุทธ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา

1. นางวนิดา  ผุดผ่อง
2. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา
2. เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายภัคพล  ไพบูลย์

1. นางสาวปิยะพร   พุ่มจันทร์
2. นายวัฒน์ชัย กาญจนศิริรัตน์
 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นายธนโชติ  สุนทรา
2. นายศรกฤษณ์  วรรณวงศ์
3. นางสาวสิรินดา  จันทร์แก้ว

1. นายวัฒน์ชัย กาญจนศิริรัตน์
2. นางสาวศุภวิมล  ผลดี
 

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้

ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นางสาวชัญญานุช  ชำนาญรบ
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  อุตอามาตย์
3. นางสาวอรวรรณ  องอาจ

1. นางวัฒนา  บุญเรือง
2. นางสาวเสาวนีย์  จันทะคุบ
 

การแข่งขันฟิสิกสัประยุทธ์  ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษา  2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วิทยาศาสตร์

1. นายศรกฤษณ์    วรรณวงศ์

2.  นายธนโชติ    สุนทรา

3.  นายศศินทร์    นนทภา

4.  นายหัสดี    ลุล่วง

5.  นายวรปรัชญ์    นามมั่น

1. นายมงคล  พันธ์เพชร

2. นายกรบดินทร์  โพธิ์สิงห์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

วิทยาศาสตร์

 

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 – 3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 – 3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง 

วิทยาศาสตร์

1. เด็กชายอมรเทพ  ไชยลา

2. เด็กหญิงณัชยา  กลักโพธิ์

3. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญเกิด

1. นางสาวณัฐนันท์  เฉลียวพงษ์

2. นายวาทิต  แสงจันทร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4 – 6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง 

วิทยาศาสตร์

 

 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น      ม.1 – 3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง 

วิทยาศาสตร์

 

 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  ม.1 – 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง 

วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขัน Thailand CANSAT- ROCKET Competition 2019 

รองชนะเลิศอันดับ 1 CANSAT – ROCKET

วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขัน Thailand CANSAT- ROCKET Competition 2019 

Best Aerodynamics Design Award 

วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขัน Thailand CANSAT- ROCKET Competition 2019 

Deployment award 

วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  ระดับชั้น ม 1- ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. เด็กหญิงชลมาศ  หลักทอง

2. เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์

3. เด็กหญิงสุดารัตน์ ฝ่ายดี

4. เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน

5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิมะพงศ์

1. นางจินตนา  พราวศรี

2. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์

การแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม 4- ม 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. นางสาวอริสา  อินอ่อน

2. นางสาวณัฐนิชา  สีเทา

3. นางสาวสุชัญญา จันโอ

4. นางสาวสุชาดา  สมหวัง

5. นางสาวคณิสตรา  สมจิตร

1. นางสาวนงเยาว์ พิญญศักดิ์

2. นางสรินยา  จันทจร

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.4- ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. นางสาวชลทิพย์ ศิลธรรม

2. นางสาวชุติกาญจน์ ชูรัตน์

3. นายณัฐภัทร  อุ่นศิริวงศ์

4. นายนครินทร์ อินสว่าง

5. นายนัฐกรณ์  ศรีมันตะ

6. นายภพพล  วงศ์เรือง

7. นางสาววิชญา สีตาบุตร

8. นายวีระชัย โคตรสมบัติ

9. นางสาวสขิลา  เมืองคง

10. นางสาวเสาวลักษณ์ วงคณิต

1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน

2. นายวาทิต  แสงจันทร์

3. นายฆนรุจ  คำคุณนา

การแข่งขันประติมากรรม 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อาชญาทา

2. เด็กชายกีรติ  โสมตะนัย

3. เด็กชายอภิชัย  อารีรักษ์

1. นางวนิสา  อุตรา

2. นายชัชวาล  ยุบลศรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

นายนิสิต  ศิริโสม

นางกองทอง จันธิมา

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

นางสาวจิดาพา รุณวงค์

นางกองทอง จันธิมา

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

ศิลปะ

เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองก้านเหลือง

นายวายุระ สู้ณรงค์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1

ศิลปะ

1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตามวัน

2. เด็กหญิงอุษณีย์  บุญทศ

3. เด็กหญิงลลิตา คูณผล

4. เด็กหญิงดานา ปาทาน

5. เด็กหญิงจิระดา ป้องกัน

6. เด็กหญิงจิตรดา  ต้นจัน

7. เด็กหญิงกัลยา จันทร์เหลือง

8. เด็กหญิงกัญญาวีร์ วรรณประเสริฐ

9. เด็กหญิงกมลทิพย์  อยู่คง

นางสาววราพร  แก้วใส

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

1. นางสาวกิตติยากร พรหมชาติ

2. นางสาวกุลชญา มหาคำ

3. นางสาวชลชญา ชลาชัย

4. นางสาวชีวาพร เวฬุวนารักษ์

5. นางสาวศิริพรรษา นะราราช

6. นางสาวสุมินตรา ไกรศรี

7. นางสาวอมลดา หูตาชัย

8. นางสาวอาทิตยา ไชยศรี

9. นางสาวเจนจิรา กุมภาษี

นางสาววราพร  แก้วใส

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง

เดี่ยวโหวด  ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

เด็กชายศุภพล  จันทมาลา

นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย

เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

เด็กชายญาณกร   แสงชาติ

นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย

เดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

เด็กชายธนบดี   พุฒพันธ์

นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

ระดับมัธยมศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

1. เด็กชายกรวิชญ์ สมหนองหาร 

2. เด็กชายญาณกร  แสงชาติ  

3. เด็กชายธนบดี พุฒพันธ์

4. เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีเนตร

5. เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง

6. นายชนกานต์  ยาวโนภาส

7. เด็กชายนิติพงศ์   บุญทรัพย์

8. นางสาวสุภิสรา สมพงษ์พันธ์

9. นายกฤษดากร   จันต๊ะวงศ์

10.นางสาวพินวรา  เรียงแก้ว

11.เด็กชายปานนรา  สุระขันธ์

12.นายนทีธร     ศระวัฒน์

13.เด็กชายอานัส    ธาตุทอง

14.เด็กชายธนิสร    บุญปก

15.นายเอกสิทธ์    หอมสนิท

16.เด็กหญิงณัฐธิดา    ประเสริฐ

นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

การแข่งขันวงอังกะลุง

ระดับมัธยมศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

1. เด็กชายกรวิชญ์ สมหนองหาร 

2. เด็กชายญาณกร  แสงชาติ  

3. เด็กชายธนบดี พุฒพันธ์

4. เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีเนตร

5. เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง

6. นายชนกานต์  ยาวโนภาส

7. เด็กชายนิติพงศ์   บุญทรัพย์

8. นางสาวสุภิสรา สมพงษ์พันธ์

9. นายกฤษดากร   จันต๊ะวงศ์

10.นางสาวพินวรา  เรียงแก้ว

11.เด็กชายปานนรา  สุระขันธ์

12.นายนทีธร     ศระวัฒน์

13.เด็กชายอานัส    ธาตุทอง

14.เด็กชายธนิสร    บุญปก

15.นายเอกสิทธ์    หอมสนิท

16.เด็กหญิงณัฐธิดา    ประเสริฐ

นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

 

นายนรินทร์  อุดมนิวิ

การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ระดับชั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

 

นายนรินทร์  อุดมนิวิ

การแข่งขันจิตรกรรมไทย สีเอกรงค์  ระดับชั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

นางสาวญาดา   แก้วทองคำ

นางสาวนิศากร  กาแก้ว

 

“วัฒนคุณากร”

ผู้ทำคุณประโยชน์

ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ศิลปะ

นางสาวรสิตา เจริญผล

 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

 ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พราวศรี

นางสาวจุฑารัตน์  ทองสอน

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ

นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1 – ม.3

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

1. เด็กหญิงครองขวัญ  ครอบบัวบาน

2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทนทาน

3. เด็กชายณันสพัทธ์  เติมทรัพย์

4. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ใหญ่ล้ำ

5. นางสาวโยษิตา  ทองโสม

1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์

2. นายพศิน  พิจารณ์

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

1. นางสาวกมลชนก  จำปานิล

2. นางสาวขวัญสิริ  นามมนตรี

3. นายปิยวัชร  หงษ์คำ

4. นางสาววริศรา  ไชยสัจ

5. นายแทนไท  สุขศรีนวล

1. นางนันทนา  บุญโสภา

2. นางสาวสิริรัตน์  งามสาย

การแข่งขันพูดภาษาจีน

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

1. เด็กหญิงภันทิลา  มีไชยา

2. เด็กหญิงสรินรัตน์  ตั้งสิริมงคลกุล

1. นางสาวชิดชนก  สระสงคราม

2. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

1. นางสาวกัญญาพัชร  ศรีอักษร

2. นางสาวชาลิสา  ทองสถิตย์

3. นายพิธภัณฑ์พร  แสนวงษ์

4. นางสาวลักษณาวดี  ธนาคุณ

5. นางสาวไปรยา  สารพัฒน์

1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล

2. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

1. นายกิตติภูมิ  สัตนันท์

2. นายธนากร  สีขวา

3. นายมุ่งมั่น  ค่ำโพธิ์

4. นางสาววรณัน   ศิริโสม

5. นางสาวศิริรัตน์  เวชกามา

1. นายอิสระพงษ์   ทาฤทธิ์

2. นางสาวกนิษฐา  เครือชารี

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

เหรียญเงิน

ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิดารัตน์  เตาให

นางสาวเสาวณีย์  บุญศรี

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

 

ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทานตะวัน  จิตสาร

นายสุพจน์   พงษ์สถิตย์

การแข่งขันพูดภาษาจีน

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

 

ภาษาต่างประเทศ

1. นางสาวธมลวรรณ  หลาบโพธิ์

2. นางสาวมณฑิรา   ดีล้วน

1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล

2. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1 – ม.3

 

 

ภาษาต่างประเทศ

1. เด็กชายจักรินทร์  กระจงกลาง

2. เด็กหญิงรมิตา  เพ็งอินทร์

1. นายอิสระพงษ์   ทาฤทธิ์

2. นางสาวกนิษฐา  เครือชารี

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

 

ภาษาต่างประเทศ

1. นางสาวกนกรดา  กงเงิน

2. นางสาวปภาวรินทร์  กองศรีมา

1. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์

2. นางสาวชิดชนก   สระสงคราม

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

 

ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรลดา  พุกบุญมี

นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

เหรียญทองแดง

ภาษาต่างประเทศ

นายณพงศ์  บุญเจริญ

นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน

การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

 

ภาษาต่างประเทศ

นายภากร  ฆ้องดี

นางสาวกนิษฐา  เครือชารี

การประกวดโครงงานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. เด็กหญิงจิราภา  ช่างเหล็ก

2. เด็กชายนรากร  ชูรัตน์

3. เด็กหญิงนัฐนันท์  เผ่าเพ็ง

4. เด็กหญิงพัทธนันท์   จันทร์เหลือง

5. เด็กหญิงมณฑิชา  ศรีพรหม

1. นางสาวนิตยา  รักบุญ

2. นางสุรีมาศ  สุขทาษ

การประกวดโครงงานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. นางสาวณัฐพร  พัฒนาปรีชาพงษ์

2. นางสาวบุญญรักษ์  แซ่ตั้ง

3. นายภูธเนศ  นักผูก

4. นายวีระพล  ช่างไถ

5. นางสาวศศิธร  ภูคำ

1. นางสาวกิตติกุล  พรมชาติ

2. นางสาวอัญชุลี อุดรกิจ

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เด็กหญิงสุภาดา   ศรีชมภู

นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัตนา  บุตรช่วง

นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์

การประกวดเพลงคุณธรรม

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. นางสาวญาณวดี  เมาะราษี

2. นางสาวทิพวรรณ  จันทะชารี

3. นางสาวนริศรา  แก้วทองคำ

4. นางสาววิภาดา  พุฒป่า

5. นางสาวไอลิน  สินสมุทร

1. ว่าที่ร้อยตรี สมยงค์  มีแก้ว

2. นางอรรัมภา ธรรมโรเวช

การประกวดมารยาทไทย

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. เด็กหญิงนิชนันท์  โสสภา

2. เด็กชายภาคิน  ศิลปสว่าง

1. นางสุภาพร  อ่อนจินดา

2. นางสาวอนัญพร สุขเฉลิม

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ปี 2562  เนื่องในวันวิสาข-บูชา  วันสำคัญสากลของโลก

ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. นายภูมิรพี คุณุรัตน์

2. นางสาวธัญธร แย้มแก้ว

นายธีระวุฒิ ภูมิแสน

ครูที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล

จากคุรุสภา

รางวัลคุรุสดุดี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-

นายธีระวุฒิ ภูมิแสน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาไทย

นางสาวภัทรานิษฐ์  ปทุมวัน

นางสาววราภรณ์  ไวพจน์

การแข่งขันพินิจวรรณคดี

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

ภาษาไทย

นายอัมรินทร์  ชาญกล้า

นางจิราพร  บุ้งทอง

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาไทย

เด็กชายธีรภัทร์  เรืองสันติกุล

นายประสิทธิ์  ช้อนศรี

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

ภาษาไทย

นางสาวกานต์ธิดา  เศิกสิริ

นางลักขณา  พรมสุวรรณ

การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่

กาพย์ยานี 11 (6 บท)

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ภาษาไทย

1. นางสาวกนกอร  เทียมเมฆ

2. นางสาวจิราภรณ์  แสงสว่าง

1. นางธนพร  วงศ์กมลาไสย

2. นางสุณีภสร์  คำมะลุนพัฒนะกุล

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

 

คณิตศาสตร์

เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร

นายชิษณุชา  พระสว่าง

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

เหรียญทองแดง

 

คณิตศาสตร์

1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย

2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ

3. เด็กหญิงรมย์นลิน  ทาณะระ

1. นางสุกัญญา  สัมปันโณ

2. นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

 

คณิตศาสตร์

1. เด็กหญิงศรัณย์พัทธ์  พรหมป้อง

2. เด็กหญิงศุกลภัทร  โพธิวรรณา

1. นายวิสันต์  กรสวัสดิ์

2. นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ระดับชั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

 

คณิตศาสตร์

1. นางสาวปพิชญา  พิสชาติ

2. นายศุภกานต์  มาทะวงษ์

1. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย

2. นางอรทัย  วันดี

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

 

คณิตศาสตร์

1. เด็กชายชยทัต  ราษอาษา

2. เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ

1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ

2. นางณัฎฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

 

คณิตศาสตร์

เด็กชายธนศักดิ์  แต้ศิริ

นางวรรณพร  วงศ์ก่อ

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4–ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

 

คณิตศาสตร์

นางสาวนนทิชา  แจ่มจำรัส

นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์

การแข่งขันเวทคณิต

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

 

คณิตศาสตร์

เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล

นางวิราวรรณ  หงษ์ทอง

รางวัลคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประเทศ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563

มีนักเรียนผ่านรอบที่ 1 จำนวน  17 คน มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2

คณิตศาสตร์

 

 

รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) รอบ ALL  STAR Intelligent Contest ประจำปี 2562

นักเรียนได้รับรางวัล

จำนวน 3  คน

คณิตศาสตร์

 

 

รางวัลเข้าร่วมแข่งขันโครงงานประเภททฤษฎีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์

เข้าร่วม

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

0074