10

วันที่ 5 มีนาคม 2564  พระเทพวงศาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ให้ความเมตตามาเป็นประธานในการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2563

1

วันที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน