yspnews021163 1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัล SINE  STAR  AWARD 

yspnews021163 2yspnews021163 3yspnews021163 4yspnews021163 5

พร้อมเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 สำหรับนักเรียนที่เรียนดีของห้องเรียน SINE  ในรายวิชา English for communication  ประจำภาคเรียนที่ 1 รางวัลนี้มอบให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติในการกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในชั้นเรียน พิจารณาจากคะแนนการพูด และฟังภาษาอังกฤษ  จากนั้น นายชัชพล รวมธรรม ได้ถ่ายภาพร่วมกับครูสอนภาษาอังกฤษ บริษัท SINE นักเรียนที่ได้รับรางวัล และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม