yspnews221263 1

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะมูลฝอยและขับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (New Normal New World) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2563  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร  นักเรียนที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนห้องเรียน จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews221263 2yspnews221263 3yspnews221263 4yspnews221263 5