yspnews231263 51

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563  นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

การอบรมโครงงานคุณธรรม ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนทราบแนวทางการจัดทำโครงงาน การนำมาใช้และแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโครงงานคุณธรรม โดยนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการจำนวน 465 คน ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews231263 2yspnews231263 3yspnews231263 5