yspnews040164 1

ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นำคณะครู บุคลากรทางการ

นักศึกษาฝึกประสพการณ์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 พร้อมขอพรจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัชพล  รวมธรรม และคณะรองผู้บริหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews040164 2yspnews040164 3yspnews040164 4yspnews040164 5