การจัดการเรียนการสอน online64RS

การเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 8 กลุ่มสาระฯ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564

Edward Smith1ศิลปะ 8ม.ค.2564 ๒๑๐๑๐๙ 32สาระคณิตออนไลน์ 5ม.ค.64 ๒๑๐๑๐๙ 4สอนออนไลน์สังคมฯ6 ม.ค. 64 ๒๑๐๑๐๙ 45 มค 64 วิทย์เทคโน ๒๑๐๑๐๙ 132สอนออนไลน์สาระคณิต7มค64 ๒๑๐๑๐๙ 34สอนออนไลน์กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 040164 ๒๑๐ 7ศศิธร 505 คาบ 6 74 มค 64 วิทย์เทคโน ๒๑๐๑๐๙ 24Saowani  Bunsri8