1

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล
 
และประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ ว21/2560 โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ผู้ขอรับการประเมิน ครูเชี่ยวชาญ ผู้รับการประจำนวน 22 ราย  ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1fzqZ38aHvtNAyx5tr-b-VSk9_xbAXXt_?usp=sharing 

2345678