1

วันที่ 9 พฤศจิกายน  2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายใน ประจำปี 2564

 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  คณะครูที่รับผิดงานแต่ละส่วน เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมโพธิ์ศรีเขียว  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345678