1

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2564 นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  เล่ม 42 โดยมี นายประยงค์  เครือแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานและความเป็นมาของหนังสือพระราชทาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ที่แตกต่างกันตามหมวดสาขาวิชาต่าง ๆ ให้นักวิชาการ ผู้รู้ ช่วยกันเรียบเรียงในภาษาที่ง่าย เผยแพร่ไปสู่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ในทุกจังหวัด ทำให้ทั้งผู้ปกครอง ครู อาจารย์ เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการที่จะแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยได้มอบให้ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนสถานศึกษา จำนวน 122 เล่ม โดยแยกเป็น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 97 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 27 แห่ง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 แห่ง  ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345678910111215