1

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ AP ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมพบปะและแจ้งนโยบายในแต่ละกลุ่มงานให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ทั้งนี้ยังมี ว่าที่ ร้อยตรีจักพงษ์ สุรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมคณะครู เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งผลการจัดการเรียนสอน กิจกรรมโครงการพิเศษต่างๆ ประจำปี 2565 และโครงการพิเศษประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และเสนอแนวทางร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน ประชุม ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

234567891091113141516