1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละกลุ่มงานนำเสนอและชี้แจงแนวนโยบายในแต่ละกลุ่มงานให้ผู้ปกครองได้รับทราบ จากนั้นครูที่ปรึกษาได้นำผู้ปกครองแต่ละห้องไปยังห้องนักเรียนที่ปรึกษาพบปะและคัดเลือกประธานและเลขาในแต่ละห้องเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345678910111314148749170932