1

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  เป็นประธานในการเปิดค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ AP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย STEM&ROBOT CAMP ประจำปีการศึกษา 2565
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี มุ่งเน้นกิจกรรม Robot  เขียนชุดคำสั่งความคุม และการทำงานเป็นทีม นักเรียนที่เข้าอบรม เป็นนักเรียนห้องเรียน AP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ดร.ติณณภพ  แพงผม  นายพงษ์ผไทย กิจรุ่งโรจนาพร  และนายพัชรศิษฐ์  ปีเจริญ   ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

23455678910