1

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะผู้อบรม หลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็กอายุ 7- 12 ปี  (Cha Ching)
 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักหารายได้ การเก็บออม การใช้จ่าย และการแบ่งบัน  โดยศูนย์ HCEC  และคณะวิทยากรจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ผู้เข้าอบรมเป็นครูและบุคลากรจากโรงเรียนอนุบาลค้อวัง  ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

234567